RES en Transitievisie Warmte

RES en Transitievisie Warmte

De doelstellingen uit het Klimaatakkoord worden momenteel op provinciaal of regionaal niveau en op lokaal niveau concreet vertaald in acties in maatregelen.
Dat vereist studie en planning want “van het gas af” is nieuw voor overheid, nutsbedrijven en voor burgers en industrie. Er worden momenteel twee trajecten uitgewerkt. En het ene traject kan niet zonder het andere.

 • De Regionale Energie Strategie (RES): een traject dat zich vooral concentreert op de opwekking van hernieuwbare energie (CO2-arme of CO2-vrije energie). Daarvoor zijn en worden Regionale Energie Strategieën (RES) opgesteld: In Limburg de RES voor Noord en Midden Limburg en de RES voor Zuid Limburg. De Gemeente Maasgouw valt onder RES-Noord en Midden Limburg.
  Bij de invulling van de RES ligt de focus op de invulling van de energievraag en hoe daarin in de jaren tot 2050 zal worden voorzien. Gezamenlijk leggen de (15 Limburgse) gemeenten vast wat de mogelijkheden voor energieopwekking in elke gemeente zijn.  Simpel gezegd: hoeveel windmolens en grootschalige zonneparken we voor de energievoorziening nodig hebben en waar die geplaatst kunnen worden. En wat zijn de warmtebronnen die ter beschikking staan?
 • De Transitievisie Warmte gaat veel meer over hoe per gemeente gebouwen zonder aardgas verwarmd gaan worden, met voorafgaand hoe het energiegebruik geminimaliseerd kan worden. Want dat laatste verminderd de energievraag.
  In het Klimaatakkoord staan afspraken over de verduurzaming van de gebouwde omgeving. In Nederland gaat het in totaal om bijna zeven miljoen huizen en één miljoen andere gebouwen die niet alleen van het gas af moeten, maar om dat mogelijk te maken, ook daarvoor aangepast moeten worden. Als doelstelling is afgesproken dat in 2030 anderhalf miljoen van deze gebouwen geïsoleerd en/of aardgasvrij zijn gemaakt. Dat is 1/5 (één vijfde) deel van ons woningbestand.
  Om dit te realiseren neemt elke gemeente de regierol in een wijkgerichte aanpak. Elke gemeente moet uiterlijk eind 2021 een transitievisie warmte vastgesteld hebben. Met de transitievisie warmte moet de gemeente richting geven aan de aanpak van het isoleren en aardgasvrij maken van de gebouwen in hun gemeente. De transitievisie warmte wordt verder uitgewerkt in een gemeentelijk uitvoeringsplan. En dat alles, de voor de gemeente specifieke Transitievisie Warmte en het uitvoeringsplan, is een hele klus.

Klik hieronder op de betreffende kopjes als je meer wil weten over de RES en de Transitievisie Warmte.
Over wat er al ingepland is voor de gemeente Maasgouw

RES-Regionale Energie Strategie

In 2019 heeft Nederland in het Klimaatakkoord afgesproken dat onze CO2-uitstoot in 2030 de helft lager moet zijn dan in 1990. En in 2050 zelfs 95% lager.

In de Regionale Energie Strategie (RES) staat welke bijdrage onze regio daaraan gaat leveren.
De vijftien gemeenten van Noord- en Midden Limburg vormen met Provincie Limburg, Waterschap Limburg en Enexis, de RES-regio Noord- en Midden Limburg. De RES Noord&Midden Limburg onderzoekt waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Waar is ruimte voor deze opwekking van stroom en warmte, en hoeveel?
In het concept RES N&M Limburg is voorgesteld 1.200 GWh (Giga Watt uren) energie duurzaam op te wekken. Dit moet in 2030 opgewekt worden en de vergunning voor de projecten moet in 2025 zijn afgegeven. De vraag naar duurzame elektriciteit groeit na 2030 door. Hiermee is al rekening gehouden.

130 GWh is al gerealiseerd in de regio. De projecten die gepland staan en waar subsidie voor is aangevraagd zijn samen goed voor 540 GWh. Gemeente Bergen heeft het grote project Energielandgoed Wells Meer op de planning staan. Dit project kan 240 GWh opwekken. Al dat samen is al een groot
deel van de taakstelling in Noord en Midden Limburg. Ook wordt nog gekeken naar de mogelijkheid om nog meer zonnepanelen op grote daken te leggen. Hiermee kunnen we nog eens
90 GWh opwekken.

1000 GWh van de 1200 GWh hebben we al vastgelegd.

De 200 GWh die dan nog minimaal nodig is, gaan we via zon en wind opwekken met
projecten op land. De combinatie van zon en wind heeft de voorkeur in elk scenario. Hierdoor is minder ruimte nodig en wordt de belasting op het netwerk beter verdeeld. Het is nog niet precies bekend waar de 200 GWh energie opgewekt wordt met zon en wind.
Er is wel een globaal beeld waar het zou kunnen.

De voorlopige locaties voor grootschalige zonneparken zijn in kaart gebracht. Kijk naar Maasgouw: hier wordt gestudeerd op de mogelijkheid zonneparken op water te ontwikkelen.
(De coöperatie vindt het een hele uitdaging als je die hoogwater en drijfvuil en drijfijs bestendig wil maken)

Voor windturbines zijn 3 scenarios voorgesteld:

 • alle windmolens op 1 grote locatie (Wells Meer in Noord Limburg,
 • 2 grote projecten en meerdere kleine projecten, en
 • 3 middelgrote projecten en meerdere kleine projecten.
Transitievisie Warmte- Wanneer en Wat

In de Transitievisie Warmte moet ook de gemeente Maasgouw beschrijven wat het tijdpad wordt voor de stapsgewijze verandering naar een duurzame gebouwde omgeving. Per buurt wordt aangegeven WANNEER die aardgasvrij gemaakt wordt.
Voor de buurten waarin de gemeente vóór 2030 aan de slag gaat, staan in de transitievisie warmte ook de mogelijke warmtealternatieven weergegeven. Ofwel: WAT zijn de mogelijke alternatieve energie-infrastructuren voor die buurten?
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de gemeenten bij die keuzes zoveel mogelijk programmeren op basis van de laagste nationale kosten en de eindgebruikerskosten. Voor de weging van andere criteria kan de gemeente zelf een afweging maken.
Met veel voorlichting en overleg met de bewoners moet draagvlak verkregen worden voor het wanneer en wat.
De coöperatie dringt bij de gemeente er op aan voortgang (haast) te maken met die voorlichting en afstemming. De coöperatie heeft haar diensten hiervoor aangeboden. We proberen hier al een stukje voorlichting te geven over het proces. En inwoners willen we al op weg helpen in dat traject hoe van het gas af te gaan, met woningverbeteringen die ook nu al goede investeringen zijn. (no-regret maatregelen = maatregelen waar je nooit spijt van zult krijgen)

Van grof naar fijn: van startanalyse naar lokale analyse

Voor het maken van al die afwegingen zijn veel gegevens nodig.
Centraal is er een grote dataset gemaakt voor elke gemeente. Die dataset, de Startanalyse, is door het Planbureau voor de Leefomgeving  (PBL) gemaakt op basis van landelijke data.
Deze Startanalyse geeft op buurtniveau voor vijf alternatieven voor aardgas (strategieën genoemd) een eerste beeld van de technisch-economische gevolgen. Daarbij kun je denken aan nationale kosten, impact op de energievraag en op de CO2-uitstoot. Deze Startanalyse geeft voor elke gemeente een eerste indicatie op basis van algemene data die gemiddeld voor heel Nederland gelden, maar dus ook uitgewerkt voor de gemeente Maasgouw.


TRANSITIE VISE in menublok: "van het gas af"

Van het gas afhttps://duurzaammaasgouw.nl/van-het-gas-af/
1. RES en Transitievisie Warmtehttps://duurzaammaasgouw.nl/van-het-gas-af/transitievisie-warmte/
2. Strategieën om van het gas af te gaanhttps://duurzaammaasgouw.nl/van-het-gas-af/strategieen/
3. De aardgas-alternatieven voor Maasgouwhttps://duurzaammaasgouw.nl/van-het-gas-af/aardgas-alternatief-maasgouw/
4. De lokale analyse Maasgouwhttps://duurzaammaasgouw.nl/lokale-analyse-maasgouw/
5. Rol van het Energielabelhttps://duurzaammaasgouw.nl/van-het-gas-af/energielabel/
6. Woningbestand in Maasgouwhttps://duurzaammaasgouw.nl/van-het-gas-af/woningbestand-maasgouw/
7. Energiegebruik in Maasgouw
https://duurzaammaasgouw.nl/energiebesparing/energiegebruik-maasgouw/ links naar de 8 dorpen van Maasgouw
8. Voortgang van lokale ontwikkelingen in rel. tot Transitievisie Warmte voor Maasgouw
(lopende update)
Voortgang - Status