Doelstellingen

Het doel van de coöperatie is in de statuten als volgt verwoord:

de verduurzaming van de gemeente Maasgouw

De coöperatie tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 • het stimuleren van duurzame ontwikkelingen op basis van milieuaspecten, sociale aspecten en economische aspecten;
 • het stimuleren van duurzaamheidsprestaties op de geprioteriseerde aspecten:
  • energie;
  • emissies naar bodem, water, grondwater en lucht;
  • geluid;
  • grondstoffen;
  • afval;
  • woon- en leefkwaliteit;
  • vervoer en transport;
  • voedsel en voeding;
 • het bevorderen van efficiëntie, besparing, reductie of vermijden c.q. verbetering van de onder 2 genoemde duurzaamheidsaspecten (zoals energie, water, emissies, ……);
 • het stimuleren van het gebruik van duurzame, lokaal opgewekte energie in de gemeente Maasgouw
 • het produceren of doen produceren van duurzame energie in de gemeente Maasgouw, direct of indirect ten behoeve van de leden en/of inwoners van Maasgouw;
 • het collectief inkopen van energie en/of daaraan gerelateerde producten en/of diensten ten behoeve van haar leden en/of inwoners van Maasgouw;
 • het oprichten, verkrijgen en vervreemden van vennootschappen en ondernemingen, het verkrijgen en vervreemden van belangen daarin en het beheren of doen beheren, en het voeren of doen voeren van bestuur over vennootschappen en ondernemingen en het financieren of doen financieren daarvan;
 • het verkrijgen, beheren en exploiteren van rechten van intellectuele en industriële eigendom;
 • het verkrijgen, beheren en vervreemden van registergoederen en roerende zaken, effecten en andere waardepapieren;
 • het ter leen opnemen van gelden al dan niet ter verwerving van deelnemingen, het ter leen verstrekken van gelden en het stellen van zekerheid ook voor schulden van derden;
 • en verder alle diensten die daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De coöperatie kan ook de maatschappelijke belangen van haar leden behartigen.