Nieuwsberichten

Onderzoek zonnepark op oude vuilstort
Dagblad de Limburger; 13 september 2019
Door

Onderzoek zonnepark op oude vuilstort

Er komt een onderzoek naar de haalbaarheid van een twintig hectare groot zonnepark op de voormalige vuilstort in Montfort.

De komende maanden gaan de provincie Limburg, grondeigenaar Attero, de gemeente Roerdalen en de coöperatie Duurzaam Roerdalen bekijken wat de mogelijkheden zijn op de voormalige stortplaats langs de A73. „Daarbij willen wij als coöperatie ook de mening van de inwoners van Montfort peilen.

Niet alleen hoe ze er tegenaan kijken maar ook of ze mogelijk willen investeren in het zonnepark”, laat Mart van Melick van Duurzaam Roerdalen weten.

Het plan vloeit voort uit een motie van de gemeenteraad uit 2017 waarin de haalbaarheid van een zonnepark werd benoemd. Van Melick: „Met die motie als uitgangspunt zijn we aan de slag gegaan en hebben we de andere betrokken partijen enthousiast gekregen. Ook Attero staat er positief in. De komende maanden zal er veel moeten worden uitgezocht, qua landschaps- en milieuaspecten en ook de financiële haalbaarheid. Ook het bestemmingsplan moet nog worden gewijzigd. Volgend jaar moet daar meer duidelijkheid over zijn. Als alles meezit zouden we over twee jaar kunnen beginnen met de aanleg van het park.”

De provincie legt 20.000 euro op tafel om het plan verder vorm te geven. Daarnaast hopen de initiatiefnemers volgend jaar subsidie te kunnen aanvragen bij het Rijk.

In 2010 werd er ook al een plan gelanceerd om op de voormalige stort een duurzaam energiepark aan te leggen. Van dat idee werd echter nooit meer iets vernomen en het huidige initiatief staat daar ook los van, zegt de coöperatie.


Duurzaam Roerdalen heeft de Coöperatie Duurzaam Maasgouw over dit project geïnformeerd, waarbij ook de mogelijkheid tot deelname aan het project door leden van onze coöperatie geagendeerd is.

 

Datum: 13 september 2019  |   Categorie: nieuwsberichten
Onder de pannen zonder gas? – deel 2

Zit u er ook zo in?
Eerst maar eens afwachten hoe het overheidsbeleid t.a.v. Energie Transitie in praktijk inhoud gegeven wordt?

 

In het rapport Onder de pannen zonder gas? Woningeigenaren en hun afwegingen voor aardgasvrije alternatieven verkent het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) hoe woningeigenaren de aanstaande omslag naar aardgasvrij wonen ervaren.

zie ook voorafgaand nieuwsbericht.

Beperkt draagvlak voor de transitie naar aardgasvrij wonen

Het draagvlak voor aardgasvrij wonen lijkt beperkt te zijn: men legt zich neer bij het kabinetsbesluit, maar vanwege:

 • verwachtingen over voortschrijdende techniek,
 • zorgen over betaalbaarheid en effectiviteit van maatregelen en
 • onzekerheid over beleid

zeggen slechts enkelingen daar zelf iets voor te willen doen.
Een groot deel van de gespreksdeelnemers neemt een afwachtende houding aan, onder meer vanwege de vele onzekerheden.
Het is dus ook onzeker of de actieve opstelling die van woningeigenaren verwacht wordt om de aardgastransitie te realiseren ook daadwerkelijk wordt bereikt.
Bereidheid van woningeigenaren om zich in te zetten voor het aardgasvrij maken van de eigen woning en de wijk is nodig.
Men ziet het belang van de achterliggende doelen bij de beleidsrichting naar aardgasvrij wonen, maar is het lang niet altijd eens met de gemaakte keuzes over de maatregelen. Ook is er enig wantrouwen dat de huidige plannen daadwerkelijk zullen worden doorgezet en beloftes en toezeggingen nagekomen zullen worden.
Daarnaast leven er kritische vragen op het niveau van de woning en wijk.
Door dergelijke onzekerheden is niet iedereen enthousiast om zelf meteen aan de slag gaan met verduurzaming van de woning. Enkele gespreksdeelnemers zijn daadwerkelijk bezig geweest met verduurzaming, vooral als er een concrete aanleiding toe is, bijvoorbeeld als de CV-ketel vervangen moet worden.

Wisselend kennisniveau, brede behoefte aan duidelijkheid en transparantie

Het beeld over kennis en ervaringen van woningeigenaren met de aardgastransitie is diffuus: sommigen zijn bovengemiddeld op de hoogte, anderen weten nog van niets.  Ongeacht kennisniveau is er een behoefte aan transparantie en duidelijkheid over beleid (kosten, tijdpad) en alternatieven.

Men voelt zich (te) weinig betrokken bij de transitie

Het gevoel weinig betrokken te zijn gaat samen met een zekere gelatenheid. Het staat mogelijk de stap naar werkelijk participeren in de weg, en dat is problematisch wanneer er van burgers in de transitie veel wordt verwacht. Zolang woningeigenaren niet bekend zijn met concrete plannen (in voorbereiding) voor de wijk, kunnen ze ook niet tonen dat ze betrokken willen zijn. Er leeft onder woningeigenaren de behoefte om hun zorgen en vragen over de transitie al in een vroeg stadium te kunnen delen.

Betaalbaarheid is een zorg, maar hangt sterk samen met andere zorgen

Zorgen over de betaalbaarheid van alternatieven voor aardgas lijken met name gerelateerd aan zorgen over effectiviteit van alternatieve warmtebronnen, zorgen over het verlies aan controle en onzekerheid over toekomstige ontwikkelingen. Daarnaast leven er zorgen over een tweedeling in de samenleving en men stelt dat de kosten voor de transitie rechtvaardig moeten worden verdeeld.

Zowel autonomie als gezamenlijkheid zijn voor woningeigenaren belangrijk

Iedereen spreekt uit controle te willen behouden over zijn/haar eigen situatie. Tegelijkertijd zien velen wel iets in een collectieve aanpak, waarbij kennis, kunde en kosten kunnen worden gedeeld. Daarbij ziet men ook een belangrijke rol voor de overheid weggelegd om de aanpassing van het warmtesysteem als nutsvoorziening goed georganiseerd te laten verlopen.

Download het rapport: Onder de pannen zonder gas; pdf, 100 blz

Commentaar van de Coöperatie Duurzaam Maasgouw

Het onderzoek somt voor ons heel herkenbare bevindingen op. Vooral met heel begrijpbare argumenten. Maar de uitkomsten roepen ook de vraag op, wat de bewoner-huiseigenaar tussentijds doet terwijl hij afwacht tot er meer duidelijkheid is en er goedkopere installaties zijn?
Tussentijds stijgt wel de gasprijs en wil men toch wooncomfort hebben. En wat te doen als er iets stuk gaat?De CDM (Coöperatie Duurzaam Maasgouw) staat op het standpunt dat je nu al BESPARINGS-maatregelen kunt nemen. Dat zijn NO-REGRET maatregelen: maatregelen waarvan je nooit spijt krijgt en die zich altijd terugverdienen. Zoals bijvoorbeeld driedubbele beglazing met geïsoleerde kozijnen, spouwmuurisolatie, dak- en vloerisolatie, kierdichting met gecontroleerde ventilatie en warmteterugwinning. En zo zijn er nog meer maatregelen mogelijk.
En dat hoeft niet allemaal in één keer te gebeuren. Dat kan gefaseerd over een aantal jaren gebeuren. Daarbij worden meeste van die maatregelen nu gesubsidieerd!
Kijk op onze website en neem contact op!

 

Datum: 12 september 2019  |   Categorie: marktonderzoek
Onder de pannen zonder gas? – deel 1

Hoe reageren we op het voornemen volledig aardgasvrij te gaan wonen?

Woningeigenaren leggen zich grotendeels neer bij aardgasvrij wonen, maar voelen om allerlei redenen (nog) niet de behoefte om zelf tot actie over te gaan

In het rapport Onder de pannen zonder gas? Woningeigenaren en hun afwegingen voor aardgasvrije alternatieven verkent het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) hoe woningeigenaren de aanstaande omslag naar aardgasvrij wonen ervaren.
De kennis, houdingen en ervaringen van woningeigenaren omtrent de transitie naar aardgasvrij wonen is onderzocht. Daarbij is gevraagd naar:

      • opvattingen over het kabinetsbesluit om de bebouwde omgeving aardgasvrij te maken,
      • wat men tot nu toe van de transitie naar aardgasvrij wonen heeft meegekregen,
      • hoe men de transitie tot nu toe beleeft,
      • welke verwachtingen men heeft van een aardgasvrije toekomst, en tot slot
      • welke rol men voor zichzelf in deze transitie weggelegd ziet.

Enkele conclusies zijn:

 • Het draagvlak voor aardgasvrij wonen lijkt beperkt te zijn:
  men legt zich grotendeels neer bij het kabinetsbesluit, maar vanwege verwachtingen over voortschrijdende techniek, zorgen over betaalbaarheid en effectiviteit van maatregelen en onzekerheid over beleid toont men weinig bereidheid daar zelf iets voor te doen. Behalve als er aanleiding voor is (bijv. vervangen van kapotte CV-ketel) neemt men daarom over het algemeen een afwachtende houding aan.
 • Er zijn zorgen over de betaalbaarheid van alternatieven voor aardgas;
  deze zijn gerelateerd aan zorgen over de effectiviteit van alternatieve warmtebronnen, het verlies aan controle en onzekerheid over toekomstige ontwikkelingen.
 • Er is een brede behoefte aan transparantie en duidelijkheid over beleid, mogelijke alternatieven voor aardgas en over het proces.
 • Men spreekt uit controle te willen behouden over zijn/haar eigen situatie.
  Tegelijkertijd zien velen wel iets in een collectieve aanpak, waarbij kennis, kunde en kosten kunnen worden gedeeld.

Voor het kwalitatieve onderzoek werden focusgroepen georganiseerd met 32 woningeigenaren in stedelijke regio’s in Nederland; een deel daarvan is woonachtig in de zogenaamde ‘proeftuinen aardgasvrij’.

Zit u er ook zo in?
In het volgende Nieuwsbericht (12 september) meer achtergronden over de uitkomsten van dit marktonderzoek en het standpunt van de Coöperatie Duurzaam Maasgouw.

Datum: 11 september 2019  |   Categorie: marktonderzoek
Limburgers verduurzamen het vaakst vanuit financieel oogpunt

Twee derde Nederlanders overweegt energiebesparende maatregelen huis

Maar liefst 63 procent van de Nederlandse huizenbezitters denkt weleens serieus na over het verduurzamen van hun woning. Dit blijkt uit een onderzoek  onder 1.022 Nederlanders van achttien jaar en ouder met een huur- of koopwoning. Voor bijna zes op de tien ondervraagden zijn financiële overwegingen de voornaamste reden om hun woning te ‘vergroenen’.

   • veertigers denken het vaakst na over het verduurzamen van de woning
   • meer dan de helft van de Nederlanders zijn of haar huis voornamelijk uit financiële overwegingen verduurzaamt. Niet uit milieu-overwegingen.
    Vooral Limburgers vinden een kostenbesparing belangrijk.
    (Limburg 70% – NL gemiddeld 57%)
   • meer dan de helft van de Nederlanders is het afgelopen jaar positiever gaan denken over het verduurzamen van de eigen woning.
    Dit enthousiasme om te ‘vergroenen’, is het afgelopen jaar het hardst gestegen onder mannelijke dertigers.
    Gemiddelde NL: man 58% , vrouw 51%
   • 66% van de Limburgers is van mening dat verduurzaming van de woning onbetaalbaar is. Gemiddeld in NL: 57%
   • vooral vrouwen van middelbare leeftijd (50-59) verwachten dat een woning nooit helemaal energie-neutraal gemaakt kan worden.
    Gemiddelde NL: man 71% , vrouw 78%

Wat, naar onze mening, de meeste mensen nog niet weten (konden weten) is dat er vanuit de Rijksoverheid weer veel subsidies beschikbaar zijn! Ook de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH), die vanaf 2 september weer openstaat, kan voor veel mensen net het extra zetje geven om te gaan verduurzamen.

zie meer interessante gegevens uit dit duurzaamheidsonderzoek

Onderzoek Duurzaamheid

 

Datum: 10 september 2019  |   Categorie: nieuwsberichten
Nieuwe Subsidieregeling vanaf 2 september open voor huiseigenaren

SUBSIDIE voor ENERGIEBESPARING
Ben je huiseigenaar?  Vanaf 15 augustus 2019 kun je in aanmerking komen voor de nieuwe regeling Subsidie Energiebesparing Eigen Huis.
De Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) stimuleert het treffen van energiebesparende maatregelen in bestaande koopwoningen.

Na het uitvoeren van minimaal 2 isolatiemaatregelen zoals muur-, vloer-, bodem-, glas- of dakisolatie
kom je mogelijk in aanmerking voor subsidie.
Investeer in isolerende maatregelen en draag bij aan een beter milieu, een lagere energierekening en een comfortabelere woning. En vaak word je huis nog meer waard ook.

De subsidie voor eigenaar (én hij moet dan tevens de bewoner zijn) gaat op 2 september 2019 weer open.
Als Coöperatie Duurzaam Maasgouw hebben we een opsomming gemaakt van de nieuwe regeling en geven waar mogelijk ook aanvullende informatie over de investeringskosten en besparingen.
Kijk op: SEEH en ZEP

Datum: 25 augustus 2019  |   Categorie: gemeente/overheid
Maatwerkadviesrapport SEEH gesubsidieerd met € 150

Maatwerkadviesrapport SEEH

SEEH staat voor Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis.
Welke energiebesparende maatregelen zijn het meest geschikt voor uw woning?
U kunt een maatwerkadviesrapport laten opstellen door een gecertificeerde energieprestatie-adviseur (EPA). De Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) biedt hier subsidie voor. Voorwaarde is dat u eigenaar én bewoner van uw woning bent.

Een maatwerkadviesrapport laat u zien welke bouwkundige en installatietechnische maatregelen u kunt nemen om de energieprestatie van uw woning te verbeteren. Een verbeterde energieprestatie zorgt voor een lagere energierekening, meer comfort, minder milieubelasting en een gezonder binnenklimaat.

Het maatwerkadviesrapport geeft u onder andere inzicht in:

 • de huidige energieprestatie van uw woning;
 • de mogelijke energiebesparende maatregelen;
 • de kosten, baten en terugverdientijden van deze maatregelen.

lees onze pagina: maatwerkadviesrapport SEEH gesubsidieerd

 

Datum: 19 augustus 2019  |   Categorie: Geen categorie