Energielabel

Energielabel woningen per 1 januari 2021

Er is een energielabel voor elke woning, maar ook voor utiliteitsgebouwen (kantoren, scholen, winkels, verzorgingshuizen, etc.). Voor nieuwbouw en bestaande bouw. Elke lidstaat in Europa gebruikt dezelfde systematiek, dezelfde energielabels. De systematiek (met die labelklassen A t/m G) is het zelfde, maar welke energieprestatie achter zo’n labelklasse (A t/m G) zit, verschilt per lidstaat. De energieprestatie-eisen aan de gebouwen verschillen van lidstaat tot lidstaat en zelfs van regio tot regio. Dat is heel aannemelijk omdat de klimaatomstandigheden nogal verschillend zijn van Zweden tot Spanje. Je kunt dus de energie labels op woningen in Nederland niet vergelijken met die van Duitsland of Frankrijk.


De energieprestatie wordt uitgedrukt in kWh (kilo-Watt-uur) per m2 gebruiksoppervlak per jaar. Nederland heeft voor elke energieklasse het energiegebruik vastgelegd. Bijv. een energielabel C wordt toegekend aan een primair energiegebruik dat ligt tussen 250 en 190 kWh/m2.jaar.
Onderstaande informatie richt zich op woningen en woongebouwen (flatgebouwen, appartementen,..)

Verplichting energielabel

Wie een woning oplevert, verkoopt of verhuurt kan dat alleen met een geldig definitief energielabel voor die woning..
Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig de woning is.
Een woning met een hoog energielabel (en dus een naar verhouding laag energiegebruik) heeft bij verkoop of verhuur een hogere marktwaarde. Voor een koper is het van belang om in te kunnen schatten welke investeringen er gegeven moment nog gedaan moeten worden als de woning in de toekomst van het gas af moet.
Ook voor de gemeente is het energielabel op de woningen in een wijk een eerste leidraad in de bepaling wanneer een wijk of buurt van het gas af gaat en een basis voor een bepaling van de kosten die zo’n maatregel voor de overheid én de bewoners gaat kosten.
Meer weten welke woningen energielabelplichtig zijn?

De labelletter op het energielabel wordt bepaalt op basis van het primair fossiel energiegebruik in kWh per m² per jaar (kWh/m².jr).

Het primair fossiel energiegebruik is de hoeveelheid fossiele energie die gebruikt wordt voor verwarming, koeling, warm tapwater en ventilatie.

Dit is dus het z.g. gebouw-gebonden energiegebruik.
Energie voor verlichting, koken, wassen en drogen, audio en video, computer, etc. worden niet meegenomen in de bepaling van het energielabel. De redenatie daarachter is dat het sterk bewonersgedrag gerelateerd energiegebruik er zoveel mogelijk uit te houden en puur naar de prestatie van het gebouw te kijken.

De energiedrager voor verwarming is (in Nederland en tot nu toe) toch meestal aardgas. Iedere m3 aardgas rekenen we om naar kWh. Voor koeling en ventilatie gebruiken we elektriciteit. Warmwater wordt of gemaakt met aardgas in een combi-ketel, met een gasboiler of met een elektrische boiler.

Maar die elektriciteit wordt opgewekt met fossiele energie (van bruinkolen, steenkolen, olie, gas), kernenergie, maar ook met hernieuwbare energie (windenergie, zonne-energie en waterkracht.) Dat is de energiemix.

In een elektriciteitscentrale maak je met behulp van bijvoorbeeld aardgas die kWh stroom. Dat productieproces heeft een bepaald rendement (je stopt er meer energie in dan er uit komt) Verder zijn er transport- en omvormingsverliezen in het hele traject tot dat de stroom uit het stopcontact komt. En die stroom is dus niet alleen een mix van verschillende fossiele energiedragers maar ook met verschillende procesrendementen en in die mix zit ook een toenemend aandeel van wind – en zonne-energie.

 

Wat er allemaal op het energiecertificaat staat

Het voorblad van het energielabel is een samenvatting van de energieprestatie van de woning. Hierop staat onder andere:
· De labelletter, die aangeeft hoe de woning scoort op de energieprestatie;
· De energieprestatie-indicatoren;
· Een visualisatie hoe de isolatie van de verschillende schilonderdelen (bijvoorbeeld gevels en daken) scoren;
· Een overzicht van de aanwezige installaties;
· Algemene gegevens over de woning en details met betrekking tot de opname.

Pagina twee is met name een tekstuele toelichting van het voorblad waaronder:
· Toelichting van welke factoren van invloed zijn op de energielabelletter;
· Weergave van de labelklasse-grenzen;
· Uitleg over de energieprestatie-indicatoren van de woning;
· Een tabel met daarin een indicatie van de energierekening, om een indruk te krijgen van de maandelijkse energiekosten bij de verschillende energielabelklassen en laag, gemiddeld en hoog gebruik.

Verbetermogelijkheden.

Vanaf pagina drie worden de verbetermogelijkheden uitgewerkt. De schilonderdelen (gevelmuren, ramen, deuren, vloer, dak) en installaties worden toegelicht en indien relevant aangevuld met verbeter mogelijkheden.

Kijk op het voorbeeld van een energiecertificaat voor een tussenwoning:

Energielabel bij nieuwbouw

 • Bij nieuwbouw is er eerst een voorlopig energielabel bij de omgevingsvergunning: een omgevingsvergunning wordt alleen afgegeven als ook aangetoond wordt dat de energieprestatie aan de bouwvoorschriften voldoet. Op basis hiervan wordt eerst een geregistreerd voorlopig energielabel afgegeven. Zodra de woning is opgeleverd, wordt na een nieuwe woningopname het definitieve energielabel geregistreerd.
 • Definitief energielabel: dit is een geldig energielabel dat is geregistreerd voor een bestaande woning of bij oplevering van nieuwbouw.

 

Standaard- en streefwaarden

Zodra de standaard- en de streefwaarden zijn vastgesteld, worden deze vermeld op het energielabel voor woningen. De standaard geeft in veel gevallen aan of een woning klaar is voor duurzame warmtevoorzieningen. (d.w.z. op een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet, en nog verder in de toekomst verwarming op groengas of waterstof)

PEF-Primaire Energie Factor

Dat gemiddelde proces en productierendement van alle in Nederland gebruikte stroom drukken we uit met de Primaire Energie Factor, PEF.
De PEF wordt gebruikt om van het jaarlijks stroomverbruik uit te rekenen hoeveel fossiele energie dat heeft gekost. Efficiënte installaties, wind- en zonne-energie moeten er voor zorgen dat het fossiele energieverbruik zo laag mogelijk wordt. Naarmate de hoeveelheid duurzame energie toeneemt neemt die PEF jaarlijks een heel klein beetje af. Op dit moment ligt de PEF rond 2,5
Dat betekent dat de centrale 2,5 kWh  energie gebruikt om voor u 1 kWh elektriciteit uit het stopcontact te laten stromen. En daaraan is dus ook de CO2-emissie gekoppeld die aan het gebruik van 1kWh netstroom veroorzaakt wordt.

Voor de omrekening van het jaarverbruik aan stroom naar primaire energie , de waarde die we nodig hebben voor de bepaling van het energielabel, kunt u veiligheidshalve de PEF 2,5 gebruiken.

Voor de energieprestatieberekening van nieuwbouw gaat de overheid uit van een PEF van 1,45, en neemt daarmee een flink voorschot op het toekomstig aandeel hernieuwbare energie in onze stroommix.. (Minister Wiebes, antwoord op Kamervragen, juni 2020)

Gebruiksoppervlak Woning

Een grote woning gebruikt (in de regel) meer energie dan een kleine. Daarom wordt de energieprestatie gerelateerd aan het gebruiksoppervlak.
Artikel 1 van het Bouwbesluit legt het gebruiksoppervlak vast. In de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) wordt de totale inpandige gebruiksoppervlakte vastgelegd, dus de som van gebruiksoppervlakte wonen en overige inpandige ruimte. De oppervlakte in de BAG volgt NEN 2580.
zie: https://www.joostdevree.nl/shtmls/gebruiksoppervlakte.shtml

Met de adresgegevens van de woning is het geregistreerde gebruiksoppervlak snel op te zoeken in de BAG-viewer

Omrekening m3 en kWh naar Labelklasse

1 m3 aardgas heeft een bovenwaarde van 35,17 MJ.   1 kWh heeft een energie inhoud van 3,6 MJ.
Daarmee komt 1 m3 aardgas overeen met 35,17 MJ/3,6 MJ/kWh = 9,769 kWh.

1kWh elektriciteit komt overeen 2,5 kWh primaire energie

 • Voorbeeld:
  Jaarverbruik aardgas: 1750 m3 en jaarlijks stroomverbruik: 4400 kWh;
  Er is geen koeling en er is natuurlijke ventilatie.
  Het gebruiksoppervlak is 150 m2.Primair energie gebruik
 • Voor verwarming en warm tapwater: 1750 m3 x 9,769 kWh/m3 = 17095 kWh primair
 • Voor koeling, ventilatie: geen gebouwgebonden stroomverbruik !!
  • Totaal primair energiegebruik: 17095 kWh primair
  • Per m2 gebruiksoppervlak (17095 / 150 =) 114 kWh/m2
   • Indicatie energielabel: A (tussen 160 en 105 kWh/m2)
verder over energielabel op onze website

TRANSITIE VISE in menublok: "van het gas af"

Van het gas afhttps://duurzaammaasgouw.nl/van-het-gas-af/
1. RES en Transitievisie Warmtehttps://duurzaammaasgouw.nl/van-het-gas-af/transitievisie-warmte/
2. Strategieën om van het gas af te gaanhttps://duurzaammaasgouw.nl/van-het-gas-af/strategieen/
3. De aardgas-alternatieven voor Maasgouwhttps://duurzaammaasgouw.nl/van-het-gas-af/aardgas-alternatief-maasgouw/
4. De lokale analyse Maasgouwhttps://duurzaammaasgouw.nl/lokale-analyse-maasgouw/
5. Rol van het Energielabelhttps://duurzaammaasgouw.nl/van-het-gas-af/energielabel/
6. Woningbestand in Maasgouwhttps://duurzaammaasgouw.nl/van-het-gas-af/woningbestand-maasgouw/
7. Energiegebruik in Maasgouw
https://duurzaammaasgouw.nl/energiebesparing/energiegebruik-maasgouw/ links naar de 8 dorpen van Maasgouw
8. Voortgang van lokale ontwikkelingen in rel. tot Transitievisie Warmte voor Maasgouw
(lopende update)
Voortgang - Status