Alternatief voor aardgas in Maasgouw

De aardgas-alternatieven voor Maasgouw

Het Planbureau voor de Leefomgeving  (PBL) heeft op basis van landelijke data voor alle kernen van Maasgouw een dataset gemaakt: de Startanalyse
Daarmee bevat de Startanalyse een eerste indicatie van de nationale kosten voor vijf CO2-neutrale strategieën. Voor 5 alternatieve energiedragers die het mogelijk moeten maken “van het gas af te gaan”.
Het PBL past een uniforme aanpak toe en heeft daarbij niet altijd de beschikking over informatie over lokale omstandigheden, zoals de status van de lokale infrastructuur en de aanwezigheid van lokale warmtebronnen. De Startanalyse geeft berekeningsresultaten maar geeft géén advies.
Daarom moeten de gegevens en resultaten van de Startanalyse aangevuld worden met veel meer specifieke en gedetailleerde data waarmee een beter beeld ontstaat van de lokale situatie.
Met het gemeenterapport krijg je per buurt inzicht in de kosten per strategie.(per alternatief voor aardgas)

Met een lokale analyse kan beter bepaalt worden welke strategie (WAT) voor welke buurt het meest passend is. De lokale analyse helpt ook om een logische volgorde te bepalen wanneer tussen nu en 2050 de gemeente in de buurten aan de slag gaat (WANNEER). Bij de keuzes in strategie en planning kan de gemeente de volgende criteria hanteren:

  • Laagste nationale kosten: beginnen in buurten waar een strategie de laagste nationale kosten met zich meebrengt.
    Wanneer de gemeente niet voor de strategie met de laagste nationale kosten kiest, moet ze dat kunnen verdedigen.
  • Laagste eindgebruikerskosten: beginnen in buurten waar de eindgebruikerskosten voor een strategie het laagst zijn. Hiervoor kun je het aparte product over eindgebruikerskosten gaan gebruiken dat later in 2020 volgt.
  • Meest robuuste uitkomst: beginnen in buurten waar de uitslag van de Startanalyse overeenkomt met een eerder uitgevoerde analyse. Of beginnen in de buurten waar één van de strategieën eruit springt ten opzichte van de andere strategieën.

Meer weten over de 5 strategieën, technische aspecten en de beoordelingen? Kijk op de pagina: de alternatieven voor aardgas


Opmerking 1:

In de Startanalyse nemen de strategieën 4 en 5 – Groengas en Waterstofgas – een speciale plek in, omdat de onzekerheid over de beschikbaarheid van deze energiedragers groter is dan de onzekerheid over andere warmtebronnen. Hoewel groen gas en waterstof zich op termijn anders zullen ontwikkelen en andere belemmeringen en voorwaarden kennen, kun je er bij de ontwikkeling van de transitievisie warmte voorlopig op vergelijkbare manier mee omgaan. In de wijkplannen tot 2030 spelen Groengas en Waterstofgas geen rol van betekenis.
Blijven er 3 over.
Maar zijn warmtenetten voor Maasgouw dan een realistisch alternatief?
Mogelijk dat de restwarmte van de Clauscentrale nog ingezet kan worden in een klein lokaal warmtenet. De afhankelijkheid van 1 warmtebron voor een warmtenet is niet optimaal. Maar toch moet ook deze mogelijkheid bestudeerd worden. (De inventarisatie van warmtebronnen in de RES N&M L noemt de Clauscentrale voor het gebruiken van restwarmte in een warmtenet)
Maar het lijkt er op  dat we
(zeker tot 2030) alleen nog de individuele warmtepomp over houden !?


Opmerking 2:

Elke strategie (elke alternatief voor aardgas) bestaat uit maatregelen die gericht zijn op vermindering van de warmtevraag (door vergaande isolatie en efficiency)  en op het aanleggen of verzwaren van een energie-infrastructuur (bijv. zwaardere elektriciteitskabels, warmtenetten, ….) waarmee woningen en gebouwen duurzaam verwarmd kunnen worden


TRANSITIE VISE in menublok: "van het gas af"

Van het gas afhttps://duurzaammaasgouw.nl/van-het-gas-af/
1. RES en Transitievisie Warmtehttps://duurzaammaasgouw.nl/van-het-gas-af/transitievisie-warmte/
2. Strategieën om van het gas af te gaanhttps://duurzaammaasgouw.nl/van-het-gas-af/strategieen/
3. De aardgas-alternatieven voor Maasgouwhttps://duurzaammaasgouw.nl/van-het-gas-af/aardgas-alternatief-maasgouw/
4. De lokale analyse Maasgouwhttps://duurzaammaasgouw.nl/lokale-analyse-maasgouw/
5. Rol van het Energielabelhttps://duurzaammaasgouw.nl/van-het-gas-af/energielabel/
6. Woningbestand in Maasgouwhttps://duurzaammaasgouw.nl/van-het-gas-af/woningbestand-maasgouw/
7. Energiegebruik in Maasgouw
https://duurzaammaasgouw.nl/energiebesparing/energiegebruik-maasgouw/ links naar de 8 dorpen van Maasgouw
8. Voortgang van lokale ontwikkelingen in rel. tot Transitievisie Warmte voor Maasgouw
(lopende update)
Voortgang - Status