Algemene Leden Vergadering 24-8-2020

Notulen Algemene Ledenvergadering van 24-8-2020

1 Opening,
De voorzitter verwelkomt 11 leden in deze on-line vergadering . Deze algemene ledenvergadering on-line is noodzakelijk geworden om aan onze belastingaangifte- en rapportageverplichtingen te kunnen voldoen bij de belastingdienst en naar de kamer van koophandel. Vanwege de Coronabeperkingen moesten we eerder geplande vergaderingen in februari en in juni uitstellen. Met deze “opkomst” met 11 leden zijn we statutair weliswaar niet “besluitvaardig”, maar rechtvaardigen gezien de omstandigheden en de niet voor iedereen gebruikelijke techniek van deze internet-vergadering, het nemen van besluiten op de betreffende agendapunten van deze vergaderingen die hoofdzakelijke van formele aard zijn en oordelen over de handelwijze van het dagelijks bestuur van de coöperatie. Er worden geen besluiten genomen die langlopende verplichtingen betreffen zoals voor het project zonneweide, anders dan die die voorbereidende fase betreffen.
2 Goedkeuring agenda (CDM 20-033)
Unaniem en ongewijzigd goedgekeurd
3 Jaarverslag (CDM 20-034)
Unaniem vastgesteld.
4 Financieel verslag ;CDM 20-042) en rapport van de kascommissie ;
benoeming nieuwe kascommissieleden.
Penningmeester Paul Op het Veld geeft toelichting en uitleg over de jaarrekening betreffende het eerste en verlengde boekjaar 2018-2019. Er zijn geen opmerkingen; de vergadering keurt de jaarrekening goed. (CDM 20-050 Publicatiebalans 2018; CDM 20-049 Publicatiebalans 2019; CDM 20-035; CDM 20-042)
De kascommissie rapporteert haar bevindingen en verleent décharge aan penningmeester en bestuur. (CDM 20-036)
De vergadering dankt aan Wim Wauben en Gert-Jan van der Wijst van de kascommissie
. Aftredend Gert-Jan. Ad van Dam (afwezig vanwege vakantie) neemt zijn plaats in.
5 Pauze
6 Statusbericht van de penningmeester, administratie en accounting bij/door OAMK; financiën (CDM 20-042)
De penningmeester en de voorzitter rapporteren en geven een toelichting op de begroting over 2020, de inkomsten en uitgaven. Met name de voorfinanciering van de kosten te maken voor de onderbouwing van de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de zonneweide Hofstraat drukken zwaar op de kas-positie. Deze noodzakelijke aanloopkosten worden naar rato van ons 60% aandeel in de beoogde gezamenlijke gedeeld met de andere aandeelhouder, de familie Kleukers. Deze kosten worden bij doorgang van het project volgens plan en afspraak verrekend met de gezamenlijke onderneming die de inrichting en exploitatie van de zonneweide beheert. Aan alle verplichtingen en uitgaven hiervoor (ons aandeel ca. €7000) tot op dit moment is en kan voldaan worden. Maar er zijn op dit moment nauwelijks liquide middelen aanwezig. Deze situatie is herkenbaar bij jonge energie-coöperaties in de aanloopfase van hun eerste projecten. De projectfase waarvoor deze voorfinancieringskosten gemaakt moeten worden, rechtvaardigt niet de vraag van voorfinanciering door de leden: zonder omgevingsvergunning en zonder toegekende SDE-subsidie (een kip-ei situatie met vergunning en SDE) is risicovol.
De vergadering accepteert de uitleg maar is ernstig bezorgd over de financiële situatie. Het bestuur geeft aan geen verdere verplichtingen te kunnen en willen aangaan en onderzoekt de mogelijkheden de kassituatie te verbeteren. Hiertoe zijn al contacten geweest met de Gemeente en de Rabo-bank (Coöperatie-fonds).
7 Bestuur; aftreden, kandidaten, verkiezing, benoemingen (CDM 20-037 en CDM 20-038)
De vergadering bevestigd het aftreden (op hun verzoek en om persoonlijke redenen) van dhr’n Wilms, Peters en Knoester als bestuursleden en dankt hen voor hun inzet in deze pioniersfase van de coöperatie.
Chris Hamans stelt zich herkiesbaar en is ook bereid het voorzitterschap voort te zetten. De vergadering bevestigd de herbenoeming.
Ger van der Zanden wordt unaniem gekozen als nieuw bestuurslid.
8 Project zonneweide Hofstraat, status, opzet en structuur, economische haalbaarheid, planning, beslispunten (CDM 20-039)
In aansluiting op het betreffende onder punt 6 wordt toegelicht dat de coöperatie onlangs de aanvraag voor de omgevingsvergunning heeft ingediend waarbij 3 onderbouwingen (verklaringen van geen bezwaar en rapporten) nog ontbreken. Hiervoor is het College van B&W gevraagd toestemming te verlenen om een voorbehoud te maken in de vergunning dat deze ontbrekende documenten vóór de start van uitvoerende werkzaamheden alsnog geleverd worden. De hiervoor benodigde onderzoeken, berekeningen en rapporten kunnen we op dit moment enerzijds niet financieren én anderzijds niet tijdig aanleveren zodat de SDE-aanvraag inclusief de hiervoor benodigde vergunning op 24 november a.s. gedaan kan worden. Alleen ná toekenning van de SDE-subsidie kan geoordeeld worden over het doorgaan van het project: een go/no-go besluit te nemen in een ALV ergens in maart-april 2021.
Het bestuur vraagt de vergadering of ingestemd kan worden met de handelwijze (de procedure stappen) en uitvoering (de gemaakte kosten) in deze. De vergadering stemt unaniem hiermee in.
Verder roept het bestuur op om inbreng en ondersteuning van de leden (en hun deskundigheid) in de komende periode waarin de financieringsaspecten, de organisatie structuur en concept-overeenkomsten, etc. opgesteld moeten worden om in maart-april aan de leden te kunnen voorleggen.
Ontwikkelingen, Samenwerking met buurcoöperaties, Rescoop
CDM 20-049
ter kennisgeving aangenomen.
Opleiding projectleiders/projectcoördinator, Provincie Limburg
CDM 20-047 CDM 20-048
ter kennisgeving aangenomen. Mevr. Mirjam van de Meij, lid van de coöperatie, start met de opleiding projectleider wind- en zonneenergieprojecten.
Coöperatieve initiatieven: Kortingsactie (CDM 20-041),
ter kennisgeving aangenomen. De commissie die de coöperatie ontvangt uit de aankopen van de energiebesparende kortingsartikelen (met de gedownloade kortingsvouchers)wordt geraamd op totaal ca.€ 700 (stand augustus ’20). Energielevering via de Coöperatie (CDM 20-040)
Ger van der Zanden oriënteert zich naar de mogelijkheden en wenselijkheid.
(inmiddels GvdZ: navraag bij Weert-Energie leert dat de respons en effectiviteit klein is. Advies oom dit, mede gezien de andere activiteiten voorlopig niet na te streven)
Rondvraag.
Geen vragen
Sluiting