TER INZAGE – zonneweide HOFSTRAAT

De coöperatie heeft begin 2019, met instemming van de leden, het project voor de eerste zonneweide in Maasgouw – de opwekking van groene stroom uit zonne-energie – opgestart. Het wordt een relatief kleine zonneweide bestaande uit 3572 zonnepanelen, goed voor een jaarlijkse stroomproductie van circa 1,2 MWh (Mega Watt uur) ofwel 1.200.000 kWh, vergelijkbaar met het gemiddelde jaarlijkse stroomverbruik van 350 gezinnen. Of het project haalbaar is moet steeds duidelijker worden: een belangrijke bijdrage in het financiële plaatje moet de komende maanden eerst veiliggesteld worden. Dat is n.l. de SDE subsidie op elke geproduceerde kWh stroom. De aanvraag van deze noodzakelijke exploitatiesubsidie moet op 24 november a.s. ingediend worden. En die aanvraag vereist o.a. dat een  omgevingsvergunning voor het project voorgelegd kan worden.
Daarom nu aandacht voor de omgevingsvergunning. We leggen uit waarom.

Uitgangspunt en voorwaarde

De coöperatie en de grondeigenaar/initiatiefnemer (de familie Kleukers, Mispadenhof, Maasbracht) zijn overeengekomen met respectievelijk 60% en 40% deel te nemen in zonneweide op grond die een gezamenlijke BV pacht van de familie Kleukers. Het is gemeentelijk beleid dat in projecten voor de opwekking van wind- en zonne-energie binnen de gemeente Maasgouw minimaal 50% van de inwoners moet kunnen deelnemen: inwoners moeten kunnen profiteren van de opbrengsten van de zonneweide. Het coöperatieve idee: burgers moeten mede-eigenaren, participanten, in het project kunnen zijn. Onze coöperatieve deelname voorziet dus in een participatie van totaal 60% in het project.

Haalbaarheidsstudie

Met subsidie van de Provincie Limburg zijn we begonnen aan een haalbaarheidsstudie die. naar mate het project vordert, meer informatie voor besluitvorming produceert. Dit ten aanzien van de planologische haalbaarheid en de globale economische haalbaarheid. Dat ziet er op dit moment allemaal positief uit. Op basis daarvan hebben we nu een omgevingsvergunning aangevraagd, om daaropvolgend duidelijkheid te kunnen krijgen over de opbrengst in de exploitatie.
De economische haalbaarheid wordt sterk beïnvloedt door de SDE-subsidie: de Subsidie Duurzame Energie die de overheid toekent ter financiering van onrendabele top van de kostprijs voor productie van deze groene stroom. Die SDE plus de marktprijs die we kunnen contracteren voor de geproduceerde stroom én de opbrengst van de verhandelbare “Garanties van Oorsprong” de inkomsten.

Omgevingsvergunning nodig voor aanvraag Subsidie Duurzame Energie

De SDE wordt in een soort veiling jaarlijks toegekend aan projecten. Op 24 november kunnen we inschrijven op deze SDE.
De inschrijving (ons “bod”) moet vergezeld worden met een reeks documenten, waaronder de omgevingsvergunning voor het project.

Afgelopen jaar (!) is hard gewerkt aan de benodigde rapporten en verklaringen voor de aanvraag van deze omgevingsvergunning. De aanvraag voor deze vergunning is op 18 september 2020 “ter inzage” gelegd.
De inzage termijn is 6 weken en sluit op 29 oktober a.s. Aanmelden en voor vragen kunt u dagelijks van 9.00 uur tot 17.00 uur contact opnemen met de ambtenaren via het telefoonnummer 0475-852500.
De stukken liggen niet alleen ter inzage in het gemeentehuis van Maasgouw aan de Markt in Maasbracht, maar kunnen ook geraadpleegd worden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl  én ….. hier onderstaand op onze website. (zeker zo veilig in Corona-tijden)

Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl  vult u bijvoorbeeld het adres van de geplande locatie in (Hofstraat 25, Maasbracht) en klikt u daaronder op de “G  – Zonneweide Hofstraat Maasbracht”. In de rechterkolom kunt onder “Documenten” zien welke informatie de gemeente Maasgouw daar geplaatst heeft.

Gedurende de genoemde termijn van 6 weken kan eenieder schriftelijk of mondeling een “zienswijze” op het ontwerpbesluit indienen.

Hieronder kunt u de volledige set aanvraag-documenten inzien!  Klik op de groene knoppen om de betreffende informatie in te zien.

De coöperatie wil heel transparant zijn: onderstaand alle stukken die ook bij de gemeente ter inzage liggen.
Heeft u vragen en opmerkingen neem dan contact op. Wij proberen al uw vragen te beantwoorden en zullen uw suggesties of commentaren serieus nemen.

Het aanvraagformulier zoals ingediend
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning.
Worden er geen zienswijzen ingediend en toegekend dan wordt dit ontwerp omgezet in een definitief besluit.
De situatieschets van de zonneweide, ingeklemd tussen de oprit van de A2 en de hoeve “Mispadenhof”
Rapport Ruimtelijke ordening en landschappelijke inpassing.
Dit lijvig rapport (21 Mb) bevat de toetsen aan alle van toepassing zijnde regelgeving, voorwaarden en voorzorgsmaatregelen.
Tekening en afmetingen Diabolo-kast
(transformatorkast tussen gelijkstroom en wisselstroom aansluitingen)
Tekeningen en afmetingen Linea-kast
(aansluitpunt aan de netwerkkabel van Enexis)

Voorbehoud

De zonneweide ligt ingeklemd tussen (de oprit in noordelijke richting) van de A2 en de hoeve Mispadenhof. Maar langs de A2 loopt ook nog een leidingstraat, waarin ondergronds een aantal grote drukleidingen lopen: een leiding voor benzeen vanuit het Botlekgebied naar Beek (Chemelot) eigendom en beheerd door PPS en twee hoge druk aardgasleidingen van de Gasunie. Die leidingen worden tegen corrosie beschermd door een stroomspanning die daarmee permanent een beschermend elektrisch veld rond de leidingen vormt. De zonneweide met de panelen en bekabeling veroorzaakt echter ook een zwak elektrisch veld en heeft aardingen. Beide beheerders (PPS en Gasunie) waken uiteraard over de veiligheid van hun leidingen en moeten garanderen dat hun beschermende elektrisch veld niet “verdrongen” wordt door het elektrische spanningsveld dat de zonnepanelen vormen. Daarom houdt het ontwerp ook ruim afstand van de leidingstrook. Maar dat alles moet wel met rapporten (berekeningen) aangetoond worden. Het “zonne-veld” mag die (z.g. kathodische) bescherming voor de gas- en benzeenleidingen niet beïnvloeden. Die onderbouwing met de benodigde rapporten, uit te voeren door aangewezen specialistische bureaus, zijn een kostenuitgave die we alleen willen doen als definitief besloten wordt tot uitvoering van het project. Hierover is met PPS en Gasunie overeenstemming bereikt. Maar dat moet ook duidelijk met een voorbehoud of voorwaarde vastgelegd worden in de vergunning. (zie ook de betreffende punten in het ontwerpbesluit)

Hoe het na verlening van de omgevingsvergunning verder gaat.

Dan dienen we op 24 november a.s. de subsidieaanvraag in bij de Rijksdienst voor Ondernemingen (RVO). Daarna moeten we afwachten tot (vermoedelijk) februari-maart 2021 of de subsidie toegekend wordt.
Met de toegekende subsidie per geproduceerde kWh kunnen we de exploitatierekening met concrete cijfers gaan invullen. Zo spoedig mogelijk wordt dan het hele project voorgelegd aan de leden (en de mede-initiatiefnemer de familie Kleukers).
U als lid beslist dan in een Algemene Ledenvergadering van de coöperatie of we als coöperatie investeren en in Maasgouw voordelig groene stroom, geproduceerd in de eigen gemeente, kunnen leveren c.q. afnemen.

Tijdpad

een tijdpad dat altijd nog bijgesteld kan worden. (ook uit economische overwegingen omdat bijv. de prijs van zonnepanelen steeds interessanter wordt, waarbij het loont de aankoop van de panelen nog even uit te stellen. Maar ook gezamenlijke inkoop van panelen samen met andere projecten kan lonend zijn om dan het tijdstip voor bestelling hierop af te stemmen)

 • nov. 2018
projectidee van de familie Kleukers voorgelegd aan de coöperatie
 • maart 2019
aanvraag subsidie bij de Provincie Limburg voor uitvoeren van de haalbaarheidsstudie
 • november 2019
aanvraag principe besluit op basis van de eerste resultaten van de haalbaarheidsstudie
 • februari 2020
gemeenteraad gaat akkoord in een principe besluit; groen licht voor de verdere uitwerking van de haalbaarheidsstudie
 • augustus 2020
aanvraag omgevingsvergunning
 • 18 sept 2020
ontwerpbesluit ter inzage
 • 29 oktober  2020
inzage termijn sluit; omgevingsvergunning verleend of niet
 • 24 nov  2020
opening najaarsronde SDE++;  indienen subsidieverzoek
 • maart-april 2021
bekendmaking of SDE-subsidie toegekend is
 • mei 2021
besluitvorming Algemene Ledenvergadering over doorgang project ; o.b.v. 60% deelname
 • mei-aug 2021
juridische en organisatorische organisatie opzetten en notarieel vastleggen.
werving participanten: inbrengen eigenvermogen en vreemdvermogen (lening bank) afsluiten
 • mei-aug 2021
opstellen technische specificaties en aanvragen offertes
 • mei-aug 2021
offertes binnenhalen voor verkoop geproduceerde stroom aan stroomleverancier (PPA -Power Purchase Agreement)
 • sept-okt 2021
ontbrekende rapporten voor PPS en Gasunie laten opstellen.
 • nov-dec  2021
aanbesteding
 • jan-febr. 2022
start terrein bouwrijp maken (verwijderen bomen, struiken, etc.) en inrichting terrein (omheining, aanplant hagen, aanleg kabel buizen, aanleg wegen en paden)
 • febr-mei 2022
bouw installaties (draagstoelen voor panelen, panelen plaatsen, bekabeling, omvormers, trafo, aansluiting aan het net, bemetering, beveiliging, …)
 • mei-juni 2022
na doorlopen testen en controles: netlevering.

 

Heeft u vragen of wilt u reageren, neem dan contact op: info@duurzaammaasgouw.nl