Regelgeving: wat minimaal moet

Minimum eisen in Bouwbesluit en Woningwet

Vooraf moet duidelijk zijn, dat een regelgeving minimum-eisen stelt. Slechter presteren mag dus in geen geval.
Maar dat betekent ook dat bouwen met die minimumeisen beslist niet het hoogste rendement op een investering oplevert (niet het meest economische is) of dat deze minimum eis ook maar als duurzaam beoordeelt mag worden. Je mag stellen dat Bouwbesluits-eisen, de minimum energie-prestatie-eisen door de overheid gesteld, zijn uiteindelijk heel onvoordelig voor de beurs van de bewoner: economisch  nadelig voor de bewoner. En bouwen met minimum prestaties mag je naar onze mening ook geen “duurzaam bouwen” noemen.

De meest economische energieprestatie is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de verblijfstemperatuur (stook- resp. koeltemperatuur), het aantal dagen dat verwarmd, resp. gekoeld wordt, de prestatie van de in het constructiedeel (bouwdeel gevel, dak, vloer, deur, raam) aanwezige materiaallagen, de levensduur, de rente en inflatie.

Maar toch, als eerste hieronder dus toch die minimum eisen volgens onze nationale bouwregelgeving (Bouwbesluit) voor de verschillende situaties.

AFZONDERLIJKE EISEN VOOR NIEUWBOUW, VERBOUW EN RENOVATIE, EN VOOR INGRIJPENDE RENOVATIE

Onze bouwregelgeving maakt verschil tussen verschillende bouwsituaties: nieuwbouw, verbouw en renovatie, en …. ingrijpende renovatie. Voor elke situatie gelden verschillende minimum eisen.

Voor de gebruikers van de technische informatie die onze coöperatie ter beschikking stelt, zal de focus meestal liggen op situaties, als uitbreiding, verbouwing, verbetering van de thermische prestaties (terugdringen energieverliezen, terugdringen stookkosten, na-isolatie), etc.

Voor nieuwbouw en voor “ingrijpende renovatie” gelden andere, strengere, eisen.
Nieuwbouw mag duidelijk zijn, maar wanneer is een verbouwing een “ingrijpende renovatie”? En waaronder moet de uitbreiding van een woonkamer nu ingedeeld worden?

Ingrijpende renovatie.

Er is sprake van een ingrijpende renovatie, wanneer meer dan 25% van de oppervlakte van de gebouwschil, wordt vernieuwd, veranderd of vergroot en deze vernieuwing verandering of vergroting de integrale gebouwschil betreft. Is dat het geval, dan gelden nieuwbouweisen voor de (thermische) isolatie.

Integraal

Van een renovatie van de integrale gebouwschil is bijvoorbeeld sprake wanneer een dak of gevel volledig wordt opengelegd en vernieuwd, waardoor de mogelijkheid bestaat om tegelijkertijd isolatie aan te brengen die dan moet voldoen aan de nieuwbouweis.
Opgemerkt wordt dat bij een ingrijpende renovatie als bedoeld, in het algemeen sprake zal zijn van een activiteit waarvoor een vergunning voor het bouwen nodig is, zodat het bevoegd gezag de activiteit kan toetsen en toezicht kan uitoefenen.
In die uitzonderlijke gevallen waarbij de ingrijpende renovatie vergunningvrij is, zal de bouwactiviteit voor het bevoegd gezag toch zichtbaar zijn buiten het gebouw, waardoor zij ook in die gevallen zo nodig handhavend kan optreden.
Bij aanpassingen die geen betrekking hebben op de integrale gebouwschil is, ook als het gaat om renovatie van meer dan 25% van de gebouwschil, geen sprake van ingrijpende renovatie.

Na-isolatie spouwmuur, dakbeschot

Voorbeelden van aanpassingen die niet betrekking hebben op de integrale gebouwschil zijn: na-isolatie van een spouwmuur, na-isolatie van enkelsteens buitenmuren aan binnen- of buitenkant, na-isolatie onder dakpannen of tegen het dakbeschot. Bij dergelijke aanpassingen is geen sprake van verbouw van de uitwendige scheidingsconstructie en daarmee zijn er ook geen eisen gesteld aan de minimaal te realiseren warmte-isolatie. Bij renovaties die wel betrekking hebben op de integrale gebouwschil (waarbij de uitwendige scheidingsconstructie dus wordt verbouwd) maar die qua oppervlakte minder zijn dan 25% van de gebouwschil, moet wel voldaan worden aan de nieuwbouw-eis voor gevel en dak.

Wat zijn de BOUWBESLUIT EISEN voor verbetering van de isolatiewaarde?

Bij het toevoegen, vernieuwen of vervangen van isolatielagen moet een warmteweerstand Rc gerealiseerd worden van ten minste:

  • 2,5 m².K/W voor een vloer
  • 1,3 m².K/W voor een gevel, en
  • 2,0 m².K/W voor een dak,

en bij het vernieuwen of vervangen van ramen, deuren en kozijnen moet een warmtedoorgangscoëfficiënt U aanwezig zijn van ten hoogste:

  • 2,2 W/m².K,

Maar als er al een betere prestatie aanwezig is, dan moet minimaal dat prestatieniveau ook in de verbouw (aanpassing, renovatie) toegepast worden.
(letterlijk heet het: Indien het rechtens verkregen niveau een betere energieprestatie heeft, dan geldt het rechtens verkregen niveau.)

Met welke isolatie-waarde haal ik deze minimum eisen?

Als het vernieuwen of vervangen betrekking heeft op de isolatielaag in een vloer, gevel of dak dan geldt een warmteweerstand van respectievelijk ten minste 2,5 m².K/W, 1,3 m².K/W en 2,0 m².K/W
Deze warmteweerstand is opgebouwd uit de warmteweerstanden van de afzonderlijke materiaallagen in het bouwdeel, maar de isolatielaag levert daarin de grootste bijdrage. Deze warmteweerstand moet bepaald worden volgens de norm (NEN 1068)
Afhankelijk van de specifieke samenstelling van de bouwschil en de bijdrage van de andere onderdelen, volgt daaruit de bijdrage van de isolatielaag.

In het algemeen zal de warmteweerstand R van de isolatiematerialen ongeveer
– 2,2 m².K/W voor de vloer,
– 1,0 m².K/W voor de gevel,
en respectievelijk
– 1,7 m².K/W voor het dak
moeten zijn om aan de bovengenoemde eis voor het bouwdeel te voldoen.
De exacte waarde volgt uit een projectspecifieke berekening (volgens die norm NEN 1068.)

DAKKAPEL - to do

to do – uitwerken van verwijzingen
Bij verbouw of renovatie van een dakkapel gelden bijzondere eisen.
Wordt er in een dak een dakkapel geplaatst (dus waar op diezelfde plek er voorheen geen dakkapel was) of wordt er een dakkapel geheel vernieuwd dan zijn de voorschriften van de artikelen 5.3, eerste tot en met zevende lid, en 5.4 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in artikel 5.4 aangegeven niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.

NIEUWBOUW - to do

To do