Enquête aardgasvrij – vraag 5

Kennis en informatie over aardgasvrij wonen

Het aardgasvrij maken van woningen is een belangrijke stap bij het behalen van de klimaatdoelstellingen. We verwachten dat er een behoefte is aan kennis over de invloed die dit heeft op uw huishouden. Kennis over zaken als isolatie, beglazing, warmtepomp, zonnepanelen , zonneboilers, financieringsmogelijkheden, subsidie energiebesparing, aardgasvrije wijken, een warmtenet en geothermie.

Vraag: 5.1. Kunt u aangeven op welk kennisniveau u uzelf inschat t.a.v. bovengenoemde onderwerpen?

De respondenten geven zich zelf een redelijk goed rapportcijfer op de technische, financiële, procesmatige aspecten van het “aardgasvrij maken”.
Het gemiddelde rapportcijfer is een “7-” (6,9)

Interpretatie

De respondenten ( zijn het de sowieso energie- of milieu geïnteresseerden, de early adopters? – zie 4.1.) geven zich zelf een relatief hoog cijfer.
De voorlichting en communicatie moet daarom goed onderbouwd en genuanceerd (en liefst specifiek) zijn om te overtuigen of om op bevestiging ervan te kunnen rekenen.
Dit biedt echter ook kansen, om bewonerservaringen in de communicatie in te zetten.

 

Vraag: 5.2. Welke vragen komen bij u op als we het hebben over het aardgasvrij maken van woningen en de onderwerpen die daar onder vallen?

Dit was een niet-verplichte vraag en de respondenten konden op deze vraag onbeperkt vrije antwoorden geven. 156 van de 180 respondenten hebben op deze vraag geantwoord.

Interpretatie:

De volledige lijst van antwoorden bevat een schat van aanknopingspunten voor het beantwoorden van vragen. Deze biedt ook aanknopingspunten om misvattingen (opvattingen en aannames) te identificeren en recht te zetten.
Voor de grafische weergave zijn de aspecten die genoemd zijn in antwoorden geturfd weergegeven in de onderstaande grafiek 5.2.

In voorafgaande vraag 5.1 gaven de respondenten zich een redelijk goed “rapportcijfer” over hun kennis en inzichten in de aspecten die gerelateerd zijn of zullen zijn aan het “aardgasvrij maken”
De gedetailleerde antwoorden op deze vraag 5.2. tonen aan dat er veel behoefte is aan informatie en voorlichting.

Er is een aanzienlijk deel (21%) dat twijfelt aan het nut of de aan de haalbaarheid van de doelstelling “van het (aard-)gas af”.
31% geeft aan vooral nieuwsgierig te zijn naar de financiële en economische impact van de maatregelen. Het lijkt er op dat het merendeel dit niet uit maatschappelijke overwegingen wil weten , maar voor hun persoonlijke situatie.
Ook voorlichting ten aanzien van de technische aspecten van maatregelen scoort hoog (25%).
Daarin ook voor oude en monumentale gebouwen, waar men aangaf dat de mogelijkheden zeer beperkt zijn: technisch-bouwkundig, ruimtelijk of door regels en voorschriften voor monumentale gebouwen of voor beschermd dorpsgezicht.

 

Vraag: 5.3. Wat voor soort informatie wilt graag u ontvangen over de
energietransitie?

Verplichte vraag – meerdere antwoorden mogelijk

 

Om uitvoering te geven aan de energietransitie is er vooral behoefte aan een specifiek advies voor hun eigen situatie en omstandigheden: een advies op maat. (60%), en afkomstig uit de eigen gemeente (lokaal advies) (50%)

ga terug naar vraag 4 van de enquêteresultaten

ga naar vraag 6 van de enquêteresultaten