Energie in het Coalitieakkoord 2021-2025

Energie in het Coalitieakkoord 2021-2025

Inleiding

Eindelijk ligt er dan een coalitieakkoord. ca. 50 bladzijden waarover VVD, D66, CDA en ChristenUnie het eens geworden zijn. In de media zijn de grote lijnen en de voornemens uiteengezet. Maar wat zijn de voornemens die de energietransitie, of meer nog de warmtetransitie vooruit moeten helpen? En wat betekent dat misschien voor het gemeentelijk beleid en ….. voor de inwoners van Maasgouw?
Kiezers zullen de regeringscoalitie graag de maat nemen op de praktische realisatie van alle voornemens. Maar laat onze lokale overheid actief (nee, liefst pro-actief) aan de slag gaan met dit programma.

Ger van der Zanden, bestuurslid van de Coöperatie Duurzaam Maasgouw, heeft het coalitieakkoord doorgenomen en geselecteerd wat nauw gerelateerd is aan de “verduurzaming”, de “energietransitie of warmtetransitie”

De volledige en originele tekst van het coalitieakkoord kunt u vinden onder: https://www.kabinetsformatie2021.nl/documenten/publicaties/2021/12/15/coalitieakkoord-omzien-naar-elkaar-vooruitkijken-naar-de-toekomst

1. Democratische rechtsorde

 • Relatie burger-overheid
  We stimuleren op lokaal niveau mogelijkheden voor burgerparticipatie en burgerinitiatieven, zoals een uitdaagrecht waarbij mensen de mogelijkheid hebben om publieke taken over te nemen van de gemeenten, met de publieke middelen die hiervoor nodig zijn.
 • Bij benoemingen van topambtenaren via de Algemene Bestuursdienst wordt domeinspecifieke expertise nadrukkelijker van belang.
 • Krijgen de medeoverheden via een specifieke uitkering middelen voor de uitvoering van het klimaatbeleid.

2. Duurzaam land

 • Dit kabinet wil huishoudens en gemeenschappen, bedrijven en coöperaties en dorpen en steden in staat stellen deze duurzame omslag te maken. We zorgen ervoor dat iedereen mee kan doen, de vervuiler betaalt en dat niemand achterblijft. Zo doen we recht aan de aarde, aan volgende generaties en aan elkaar.
 • Een klimaat- en transitiefonds van €35 mrd voor de komende 10 jaar, aanvullend op de huidige Subsidieregeling Duurzame Energie SDE++, helpt om de benodigde energie-infrastructuur (elektriciteit, warmte, waterstof en CO2) aan te leggen.
 • De procedures voor de realisatie van nieuwe grootschalige energie-infrastructurele projecten die van nationaal belang zijn, gaan te traag. We brengen daarin versnelling aan door een aanpak zoals in de Crisis- en Herstelwet (Chw).
 • Er wordt extra geïnvesteerd in onderzoek en innovatie van klimaat neutrale technologieën. De nadruk ligt daarbij op grote samenhangende programma’s die ook bijdragen aan het betaalbaar houden van de energietransitie
 • We helpen het mkb met verduurzamen
 • We stimuleren het aanbod van hernieuwbare energiebronnen, door in te zetten op extra wind op zee, zon-op-dak, aardwarmte, groen gas en aquathermie.
 • Gezien de schaarse beschikbare ruimte zetten we vooral in op grootschalige installatie van zonnepanelen op daken, inclusief normering. Zonnepanelen op land staan we alleen toe, als multifunctioneel gebruik van dat land mogelijk is, bijvoorbeeld op rijksgronden.
 • De beste energie is bespaarde energie.
  Dat was altijd al zo, maar is in deze tijden van hoge energieprijzen nog eens extra belangrijk geworden. Verduurzaming leidt immers niet alleen tot minder uitstoot en een comfortabeler huis, maar ook tot een lagere energierekening. We gaan ambitieus aan de slag met slim en pragmatisch beleid om onze huizen en bedrijven te verduurzamen.
  Huishoudens en mkb worden daarbij ontzorgd.
  We beginnen met isoleren: dat moet in lijn met het manifest Nationaal Isolatieprogramma sneller, slimmer en socialer dan nu. En we zetten in op duurzaam verwarmen. Daarbij kijken we goed naar de draagkracht van huishoudens, van lage- en middeninkomens én het mkb.
 • Langjarig Nationaal Isolatieprogramma mét commitment en middelen tot ten minste 2030 – woningen sneller, slimmer en socialer isoleren. We benaderen mensen actief, bundelen vraag en aanbod, beginnen bij de woningen die het slechtst geïsoleerd zijn en bieden (extra) ondersteuning aan huishoudens met een laag- en middeninkomen.
 • Met normering en positieve prikkels bevorderen we dat verhuurders huurwoningen met slechte isolatie verduurzamen. Woningen met slechte isolatie mogen op termijn niet meer worden verhuurd.
 • De hybride warmtepomp is op korte termijn voor de meeste woningen een goede warmteoplossing. Via normering krijgen leveranciers de verantwoordelijkheid om steeds meer (hybride) warmtepompen te installeren, in combinatie met een subsidie voor de meerkosten die huishoudens moeten maken. Samen met isolatie en duurzame gassen kan deze route voor een stevige verduurzamingsslag zorgen, zonder het voor de consument ingewikkeld en daarmee ontoegankelijk te maken.
 • Er komt een bijmengverplichting voor groen gas in het gasnet.