Stand van zaken duurzaamheidsmaatregelen

Verduurzamingsmaatregelen

De nieuwsbrief van de installatiebranche GAWALO publiceert interessante cijfers over de bereidheid van woningeigenaren om hun woning gasloos te maken en laat zien hoever we gevorderd zijn.

Bijna de helft van de Nederlanders is bereid en van plan om zijn of haar woning aardgasvrij te maken. Wel vindt de meerderheid van de bevolking dat de overheid op zijn minst moet meebetalen aan het aardgasvrij maken van woningen.

Dat concludeert Energievergelijkingssite EasySwitch.nl na een onderzoek onder 1.052 Nederlanders door onderzoeksbureau Multiscope.

Bijna een kwart van de ondervraagden (24%) heeft zijn huis al verduurzaamd. Nog eens 43 procent is daar al mee bezig, of is dat van plan. De maatregel die het vaakst wordt genomen is het aanbrengen van extra isolatie (56%). Daarna volgen het plaatsen van HR++ glas (43%) en van zonnepanelen (23%). Andere maatregelen die worden genoemd zijn het installeren van warmtepompen (4,8%) en zonneboilers (1,8%).
In Limburg zou 46,5% al duurzaamheidsmaatregelen uitgevoerd hebben voor hun huis.

En U? Herkent u zich hierin?

Lees  meer interessante cijfers in de nieuwsbrief van GAWALO


Eind dit jaar weer subsidie SEEH voor eigen huis

Eind dit jaar kunnen woningbezitters weer gebruik maken van de subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH). Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

De voorwaarden voor de subsidie worden naar verwachting eind augustus bekend gemaakt in de Staatscourant. Wel is al duidelijk dat een woningeigenaar minimaal twee grote energiebesparende werkzaamheden moet uitvoeren in de woning. Ook moet de subsidie achteraf worden aangevraagd, dus na het uitvoeren van de werkzaamheden, en betreft het alleen maatregelen die na de officiële publicatie van de regeling zijn uitgevoerd. De regeling is niet van toepassing op woningen waar al eerder gebruik gemaakt is van de SEEH. Naar verwachting kunnen bewoners vanaf eind augustus de subsidie aanvragen.

Subsidie energiebesparing tot 2020

Wie gebruik wil maken van de subsidie zal waarschijnlijk snel moeten zijn. De subsidiepot die de overheid in 2016 beschikbaar stelde, was in rap tempo leeg. Voor de nieuwe regeling stelt de overheid tot en met 2020 82 miljoen euro ter beschikking. Daarna zullen subsidies voor isolerende maatregelen onderdeel worden van de investeringssubsidie duurzame energie (ISDE).

Verbruik groene energie verder toegenomen

Geplaatst: 4 juni 2019

DEN HAAG – Het verbruik van energie uit hernieuwbare bronnen als zon, wind en biomassa in Nederland is vorig jaar verder toegenomen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is hernieuwbare energie goed voor 7,4 procent van het totale verbruik. Dit was een jaar eerder nog 6,6 procent.

De grootste groei werd gemeten in zonne-energie. Het verbruik daarvan steeg met 40 procent, wat samenhing met een flinke toename in de capaciteit van zonnepanelen. Met 13 petajoule is de bijdrage van zonne-energie nog wel beperkt, afgezet tegen de 158 petajoule die alle hernieuwbare energiebronnen samen leverden. In totaal werd in Nederland vorig jaar 2100 petajoule aan energie verbruikt.

Biomassa is in Nederland nog de grootste bron van hernieuwbare energie. De vergisting, verbranding of vergassing van biologische materialen was in 2018 goed voor 61 procent van alle groene energie. Op jaarbasis betekende dit een toename van het verbruik met 13 procent tot 96 petajoule uit biomassa. Het verbruik van energie uit wind nam met 4 procent toe tot 36 petajoule.

Voorgestelde wijziging Bouwbesluit omvat geluidseisen buitenunits

Buitenunits van luchtwarmtepompen en airco’s mogen in de toekomst maximaal 40 dB geluid veroorzaken bij de buren. Deze regel, die al eerder was aangekondigd, hoort tot een reeks wijzigingen aan het Bouwbesluit die minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) afgelopen week als voorstel naar de Eerste en Tweede Kamer stuurde.

dit bericht werd integraal overgenomen uit de NIEUWSBRIEF van het vakblad WARMTEPOMPEN

In het ontwerpbesluit van de minister worden uiteenlopende wijzigingen aan het Bouwbesluit voorgesteld, variërend van regels rond elektrisch leidingwerk, tot aanpassingen aan veiligheidsafstanden bij bouw- en sloopplaatsen. De nieuwe regels die geluidsoverlast door warmtepompen moeten beperken, worden opgenomen in artikel 3 van het Bouwbesluit.

Beperking van ‘geluidsniveau op perceelgrens’

Het stuk dat naar de Eerste en Tweede Kamer is gestuurd bevat als voorstel de volgende toevoeging aan dat artikel:

“Een installatie voor warmte- of koudeopwekking, die is opgesteld buiten de uitwendige scheidingsconstructie van een bouwwerk, veroorzaakt op de perceelgrens met een perceel met, of dat bestemd is voor, een andere woonfunctie een geluidsniveau van ten hoogste 40 dB …”

Een soortgelijke drempel van 40 dB wordt daarbij voorgesteld ten aanzien van buitenunits die zijn geplaatst “ter plaatse van een te openen raam of deur van een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied van een aangrenzende op hetzelfde perceel gelegen woonfunctie”.

Verdere procedure

De volgende stap in de procedure is nu dat de Raad van State advies over de wijzigingsvoorstellen zal geven, waarna ze in de Tweede en Eerste Kamer worden ingediend. Naar verwachting zullen de voorgestelde wijzigingen ingaan op 1 januari 2020.

Het document met de voorgestelde wijzigingen aan het Bouwbesluit kan hier (als PDF) worden gedownload.

Tweede Kamer heeft gestemd: zonneparken toetsen aan zonneladder

bericht overgenomen uit de NIEUWSBRIEF van SOLAR MAGAZINE

De Tweede Kamer heeft de gewijzigde motie Faber aangenomen om nieuwe zonneparken te toetsen aan de nationale zonneladder of lokale afwegingskaders. Een stop op nieuwe vergunningen voor zonneparken is nu van de baan.

Carla Dik-Faber (ChristenUnie), Antoinette Laan-Geselschap (VVD) en Erik Ronnes (CDA) dienden afgelopen week een motie in om voorlopig geen nieuwe zonneparken op natuur- en landbouwgronden toe te staan.

Noodkreet
Direct na het bekend worden van de oorspronkelijke motie volgde een lobby vanuit de zonne-energiesector om de aanname van de motie door de Tweede Kamer tegen te houden. Holland Solar slaakte samen met de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), Energie-Nederland en Greenpeace Nederland een noodkreet. Zij informeerden de leden van de Tweede Kamer per brief dat de motie Faber om tijdelijk geen nieuwe vergunningen af te geven 3 tot 4 gigawattpiek aan zonneparken in gevaar zou brengen.

Toetsing
De motie Faber werd – mede door de ontstane commotie – eerder gewijzigd. Hierdoor blijft het voor decentrale overheden mogelijk om voor nieuwe zonneparken vergunningen af te geven. De herziene motie die nu is aangenomen, vraagt namelijk enkel om toetsing aan de nationale zonneladder (red. die binnenkort opgeleverd wordt) of aan een vergelijkbaar door decentrale overheden vastgesteld afwegingskader.

In de nu aangenomen motie verzoekt de Tweede Kamer de regering bovendien om haar voor 1 juli te informeren over aanpassing van regelgeving die moet zorgen voor een versnelling van de uitrol van zonnepanelen op daken. Daarbij wil men tevens weten op welke wijze kaders conform de zonneladder worden meegegeven aan de Regionale Energiestrategieën.

13 procent eengezinswoningen heeft zonnepanelen

WoonOnderzoek Nederland: 13 procent eengezinswoningen heeft zonnepanelen

bron: Solar Magazine, 17 april 2019

Van alle eengezinswoningen in Nederland is 13 procent uitgerust met zonnepanelen. Dit blijkt uit het WoonOnderzoek Nederland (WoON) dat uitgevoerd is in opdracht van de rijksoverheid.

Het WoON is voor de rijksoverheid en voor veel lokale overheden en belangenhouders de belangrijkste bron van informatie over de woonsituatie van Nederlandse huishoudens, hun wensen ten aanzien van het wonen en de woonomgeving en de keuzes die zij maken op de woningmarkt. Sinds 2006 wordt het WoON elke 3 jaar uitgevoerd. Voor het WoON 2018 zijn ruim 67.500 personen ondervraagd. De enquêteperiode liep van augustus 2017 tot en met april 2018.

Koop versus huur
De plaatsing van zonnepanelen blijft volgens het onderzoek in de huursector achter bij de koopsector. Van de eengezinskoopwoningen is 14 procent uitgerust met zonnepanelen. Bij huurwoningen ligt dit percentage lager. Binnen de huursector is het aandeel zonnepanelen bij woningen van woningcorporaties bovendien aanmerkelijk groter dan bij particuliere huurwoningen: te weten 9 procent versus respectievelijk 6 procent van de eengezinswoningen. Overall gezien is van alle eengezinswoningen in Nederland 13 procent uitgerust met zonnepanelen.

Bij appartementencomplexen is het aandeel zonnepanelen lager dan bij eengezinswoningen. Bij 4 procent van de huishoudens die in een appartement wonen, zijn op het woongebouw zonnepanelen geplaatst.

Door Edwin van Gastel, Marco de Jonge Baas

Zeeën van duurzame energie – 5

Zeeën van duurzame energie – 5

Uit Technisch Weekblad; vrijdag 12 april 2019
auteur: Hans Buitelaar; donderdag 11 april 2019

Bluerise: Oceaanwarmte

OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion) wekt elektriciteit op. Een vloeistof met een laag kookpunt wordt opgewarmd door het warme water aan de oppervlakte van de oceaan in tropische oorden. In gasvorm wordt de stof in een gesloten circuit langs een turbine geleid. Verderop in de kringloop, wordt deze damp weer gekoeld met zeewater van diep in de oceaan. De vloeistof condenseert weer en loopt terug naar het bassin waar hij opnieuw verwarmd wordt. Deze simpele kringloop heeft verder alleen een pomp nodig die het zeewater van het oppervlak en uit de diepte naar de installatie brengt. Bluerise ontwierp de installatie en testte hem. Technisch directeur Berend Jan Kleute constateert: ‘De turbine levert zoveel energie dat maar zo’n 20 % van de opgewekte elektriciteit nodig is voor de pompen. De rest is de opbrengst van de centrale.’

Een tweede toepassing van koud water uit de diepzee is het koelen van ruimtes. Al enkele jaren werkt Bluerise aan een gecombineerde toepassing bij een vakantiepark en het vliegveld op het eiland Curaçao. De OTEC-installatie wekt elektriciteit op voor de bungalows en voorzieningen op het vakantiepark. Een deel van de stroom wordt gebruikt voor extra pompen, die koud water omhoog pompen voor de airconditioning op het vliegveld.

De pijp die koud water aanvoert is 7 km lang en loopt uit de kust van het eiland naar een diepte van circa 1.000 m. De zuinigste manier om het water aan te voeren blijkt met een dikke pijp van 1,4 m doorsnee. ‘Dan is de stroomsnelheid in de buis relatief laag en is het drukverschil binnen en buiten de buis niet zo groot’, legt Kleute uit. De voorziene gecombineerde installatie op Curaçao levert permanent 500 kWe en een energiebesparing van 90 % op de koeling van het vliegveld, grofweg $ 1 miljoen aan stroom en een besparing van $ 7 miljoen op airco per jaar, rekent Kleute voor. (meer…)

Zeeën van duurzame energie – 4

Zeeën van duurzame energie – 4

Uit Technisch Weekblad; vrijdag 12 april 2019
auteur: Hans Buitelaar; donderdag 11 april 2019

Slow Mill: golfenergie

Het Nederlandse bedrijf Slow Mill heeft een golfenergiesysteem bedacht dat elektriciteit gaat opwekken en leveren aan huishoudens op Texel. 3 km uit de kust is afgelopen januari het grote holle betonnen anker geplaatst met daarop een golfgenerator. Die bestaat uit een 20 m lange drijver met een diameter van 2 m, die in 8 m diep water staat. Vleugelprofielen aan weerszijden van de ankerkabel zorgen ervoor dat de drijver altijd in de optimale hoek van een golf komt te staan om de maximale hoeveelheid energie eruit te absorberen. Als de buis wordt opgetild door een golf, trekt de ankerkabel aan een zuiger in een hydraulische cilinder. Er ontstaat overdruk, die hydrauliek-olie langs een generator stuwt. Als de golf voorbij is, beweegt de buis terug naar het anker. De overdruk verdwijnt en de samengeperste olie zoekt weer een gelijke drukverdeling. De generator draait de andere kant op. Omdat de kracht van golven varieert met de weersomstandigheden, is de opbrengst van de Slow Mill niet altijd gelijk. Daarom kan energie worden opgeslagen in de drijvende buis. Onder ‘normale’ condities is het vermogen van de golfgenerator 30 kW.

Slow Mill-bedenker Erwin Croughs ziet grote mogelijkheden: ‘Als we een heel lint van golfgeneratoren plaatsen voor de kust, kan Texel helemaal in haar energiebehoefte voorzien en van een importeur van grijze stroom veranderen in een leverancier van groene energie.’ De Slow Mill kan een temperend effect hebben op de golven, dat helpt bij het tegengaan van kusterosie. Als de generatoren worden geplaatst voor een windmolenpark, verminderen ze de impact van golven op de monopiles, de palen waarop de windmolens staan. De betonnen fundaties van Slow Mill kunnen een gunstige ondergrond vormen voor waterdieren en -planten.

(meer…)

Zeeën van duurzame energie – 2

Zeeën van duurzame energie – 2

Uit Technisch Weekblad; vrijdag 12 april 2019
Hans Buitelaar |

Tocardo hoopt getijdenenergie

Een turbine laten draaien in de stroming die ontstaat door het opkomen van zeewater met de vloed en het weer weglopen bij eb. Dat is de oudste en meest ontwikkelde vorm van duurzame energieopwekking uit de zee.
Al sinds 1966 produceert de Usine marémotrice de la Rance – de getijdenenergiecentrale in de monding van de rivier de Rance in Bretagne, Frankrijk, jaarlijks 500 GWh met 24 turbines, die een gezamenlijke capaciteit hebben van 240 MW. Een dam schermt de delta van de rivier af; in de dam zijn turbines gemonteerd.

In Nederland maakt het bedrijf Tocardo turbines voor bestaande dammen en dijken. Dat zou goedkoper moeten kunnen dan de centrale in Rance, waar de dammen er speciaal voor gebouwd werden. Sinds 2005 heeft het bedrijf een testopstelling bij de Stevinsluizen in de Afsluitdijk, inmiddels uitgebreid tot drie turbines die samen 300 kW kunnen opwekken. In 2015 voltooide het bedrijf de installatie van vijf turbines aan een grote buis voor de deuren van de Oosterscheldekering. De capaciteit van die opstelling is 1,25 MW. ‘We hebben in de Oosterschelde gemeten of de weerstand die onze turbines opleveren voor het in- en uitstromende water, de hoogte van het getij tempert in de Oosterschelde. We hadden gerekend met 0,4 mm minder getijverschil, maar dat bleek slechts 0,1 mm’, vertelt directeur Hans van Breugel. Dit jaar wil zijn bedrijf nog eens vijf turbines bij de Oosterschelde installeren, voor de doorlaat naast degene waar nu de turbines hangen. Daarnaast is op korte termijn de plaatsing van een turbine onderwater in het Marsdiep tussen Den Helder en Texel gepland.

Dit voorjaar gaat Tocardo met een consortium van Zeeuwse energiebedrijven een plan opstellen voor het aanleggen van een getijdencentrale in de Brouwersdam, tussen de Noordzee en het Grevelingenmeer. Ook bij de Brouwersdam – die nu nog geen eb en vloed doorlaat – komt in eerste instantie een buis met vijf turbines. Als het consortium met Tocardo de opdracht krijgt tenminste. ‘De ambitie is om voor 2025 in totaal 250 turbines te installeren in de Zeeuwse delta’, meldt Van Breugel. ‘Dat brengt het vermogen op 1 GW, genoeg om zeker driekwart van de huishoudens in deze provincie van elektriciteit te voorzien.’ Getijdenenergie is ook op deze schaal nog niet qua prijs concurrerend met gas of kolen gestookte centrales. De Rance getijdencentrale was pas na 30 jaar afbetaald, maar levert nu wel tegen een lagere prijs energie. Zeeuwen kunnen een speciaal getijdenenergie-abonnement afsluiten bij de elektriciteitsmaatschappij: ‘goed groen’.

(meer…)

Zeeën van duurzame energie -1

Zeeën van duurzame energie

Uit Technisch Weekblad; vrijdag 12 april 2019
auteur: Hans Buitelaar |

De zee is een bron van energie: voortdurend in beweging en eindeloos in haar uitgestrekte oerkracht. Nederland is internationaal koploper in het ontwikkelen van techniek om de potentie van de zee om te zetten in elektriciteit en warmte. Eb en vloed, stroming, golven, temperatuurverschillen en ook het verschil in elektrostatische lading tussen zoet en zout water: allemaal bronnen van duurzame energie.

De ambities zijn groot: in 2050 denkt de koepelorganisatie Ocean Energy Europe (OEE) 10 % van de energiebehoefte in Europa te kunnen leveren met zee-energie.

Op dit moment hebben bestaande Europese installaties een gezamenlijk vermogen van 254,8 MW. In 2050 kan dat 400 keer zoveel zijn (100 GW), denkt OEE. Het zou 400.000 banen kunnen opleveren.

Omdat de beweging van de zee nooit stopt, zien de ontwikkelaars de zee als stabiliserende bron om op het elektriciteitsnet de wisselvalligheid van zon en wind te compenseren. Zee-energiecentrales kunnen permanent draaien, maar kunnen ook snel aan- en uitgezet worden.

Vier Nederlandse ontwikkelaars van oceaanenergietechniek hopen dit jaar de stap te maken van proef naar bedrijfsmatige levering. Het Interreg-programma voor Noordwest Europa van de EU stelde 21 januari € 12,8 miljoen beschikbaar voor het opschalen van proefprojecten naar concurrerende bronnen van energieopwekking.

(meer…)