Limburgse energiearmoede

Limburgse energiearmoede in kaart

Net als de rest van Nederland staat Limburg met de energietransitie aan het begin van een grote verandering. Een van de grote uitdagingen hierbij is het realiseren van een inclusieve en rechtvaardige energietransitie; een transitie waarin iedereen mee kan doen. Wat is de huidige situatie met betrekking tot energiearmoede in Limburg? Hoe kan de situatie worden verbeterd en wie kunnen hierin een rol van betekenis spelen?

Download het TNO-rapport
Opdrachtgever: Provincie Limburg

 

 

 

 

 

(meer…)


Huiseigenaren reageren op hoge energieprijzen met isolatiemaatregelen

Bijna driekwart van de huiseigenaren maakt zich zorgen over de gestegen gasprijzen en 19 % procent gaat hierdoor zijn huis versneld verduurzamen,

Bron: Vereniging Eigen Huis

https://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuwsoverzicht/2022/01/11/13/08/gestegen-energieprijzen-leiden-tot-gasbesparende-maatregelen#/

Eigenaren van slecht geïsoleerde woningen, mensen met een inkomen beneden modaal of met een energiecontract dat binnenkort afloopt zijn erg bezorgd over de sterk gestegen prijzen voor gas en stroom. De prijsstijgingen zijn bij de meeste woningeigenaren nu iedere maand al merkbaar.
De helft van de 1750 respondenten (leden van de VEH) die al te maken hebben met hogere energielasten wil het huis duurzamer maken. De hybride warmtepomp is hiervoor populair; 40% overweegt deze aanschaf. Dat was voor de energiecrisis nog maar 30%.
Leden die zich het minst zorgen maken hebben:

 • Minder dan 900 m3 gasverbruik
 • Meer dan twee keer modaal inkomen
 • Minder dan 1500 kWh stroomverbruik

 

Bekijk het volledige Onderzoek Stijgende gasprijzen en verduurzamen

Aanleiding genoeg voor u om ook te onderzoeken hoe u energiekosten kunt besparen zonder verlies van wooncomfort?

Word dan lid van de Coöperatie Duurzaam Maasgouw (€20 per jaar) en we kunnen dan voor u een onafhankelijk en voor een situatie specifiek energieadvies maken. We kunnen adviseren welke maatregelen (met isolatie en installaties) u – stapsgewijs of met een drastische aanpak ineens – kunt uitvoeren.
Kijk op lid worden en energieadviezen en de vele andere pagina’s met tips en informatie op onze website.

Onder de pannen zonder gas? – deel 2

Zit u er ook zo in?
Eerst maar eens afwachten hoe het overheidsbeleid t.a.v. Energie Transitie in praktijk inhoud gegeven wordt?

 

In het rapport Onder de pannen zonder gas? Woningeigenaren en hun afwegingen voor aardgasvrije alternatieven verkent het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) hoe woningeigenaren de aanstaande omslag naar aardgasvrij wonen ervaren.

zie ook voorafgaand nieuwsbericht.

Beperkt draagvlak voor de transitie naar aardgasvrij wonen

Het draagvlak voor aardgasvrij wonen lijkt beperkt te zijn: men legt zich neer bij het kabinetsbesluit, maar vanwege:

 • verwachtingen over voortschrijdende techniek,
 • zorgen over betaalbaarheid en effectiviteit van maatregelen en
 • onzekerheid over beleid

zeggen slechts enkelingen daar zelf iets voor te willen doen.
Een groot deel van de gespreksdeelnemers neemt een afwachtende houding aan, onder meer vanwege de vele onzekerheden.
Het is dus ook onzeker of de actieve opstelling die van woningeigenaren verwacht wordt om de aardgastransitie te realiseren ook daadwerkelijk wordt bereikt.
Bereidheid van woningeigenaren om zich in te zetten voor het aardgasvrij maken van de eigen woning en de wijk is nodig.
Men ziet het belang van de achterliggende doelen bij de beleidsrichting naar aardgasvrij wonen, maar is het lang niet altijd eens met de gemaakte keuzes over de maatregelen. Ook is er enig wantrouwen dat de huidige plannen daadwerkelijk zullen worden doorgezet en beloftes en toezeggingen nagekomen zullen worden.
Daarnaast leven er kritische vragen op het niveau van de woning en wijk.
Door dergelijke onzekerheden is niet iedereen enthousiast om zelf meteen aan de slag gaan met verduurzaming van de woning. Enkele gespreksdeelnemers zijn daadwerkelijk bezig geweest met verduurzaming, vooral als er een concrete aanleiding toe is, bijvoorbeeld als de CV-ketel vervangen moet worden.

Wisselend kennisniveau, brede behoefte aan duidelijkheid en transparantie

Het beeld over kennis en ervaringen van woningeigenaren met de aardgastransitie is diffuus: sommigen zijn bovengemiddeld op de hoogte, anderen weten nog van niets.  Ongeacht kennisniveau is er een behoefte aan transparantie en duidelijkheid over beleid (kosten, tijdpad) en alternatieven.

Men voelt zich (te) weinig betrokken bij de transitie

Het gevoel weinig betrokken te zijn gaat samen met een zekere gelatenheid. Het staat mogelijk de stap naar werkelijk participeren in de weg, en dat is problematisch wanneer er van burgers in de transitie veel wordt verwacht. Zolang woningeigenaren niet bekend zijn met concrete plannen (in voorbereiding) voor de wijk, kunnen ze ook niet tonen dat ze betrokken willen zijn. Er leeft onder woningeigenaren de behoefte om hun zorgen en vragen over de transitie al in een vroeg stadium te kunnen delen.

Betaalbaarheid is een zorg, maar hangt sterk samen met andere zorgen

Zorgen over de betaalbaarheid van alternatieven voor aardgas lijken met name gerelateerd aan zorgen over effectiviteit van alternatieve warmtebronnen, zorgen over het verlies aan controle en onzekerheid over toekomstige ontwikkelingen. Daarnaast leven er zorgen over een tweedeling in de samenleving en men stelt dat de kosten voor de transitie rechtvaardig moeten worden verdeeld.

Zowel autonomie als gezamenlijkheid zijn voor woningeigenaren belangrijk

Iedereen spreekt uit controle te willen behouden over zijn/haar eigen situatie. Tegelijkertijd zien velen wel iets in een collectieve aanpak, waarbij kennis, kunde en kosten kunnen worden gedeeld. Daarbij ziet men ook een belangrijke rol voor de overheid weggelegd om de aanpassing van het warmtesysteem als nutsvoorziening goed georganiseerd te laten verlopen.

Download het rapport: Onder de pannen zonder gas; pdf, 100 blz

Commentaar van de Coöperatie Duurzaam Maasgouw

Het onderzoek somt voor ons heel herkenbare bevindingen op. Vooral met heel begrijpbare argumenten. Maar de uitkomsten roepen ook de vraag op, wat de bewoner-huiseigenaar tussentijds doet terwijl hij afwacht tot er meer duidelijkheid is en er goedkopere installaties zijn?
Tussentijds stijgt wel de gasprijs en wil men toch wooncomfort hebben. En wat te doen als er iets stuk gaat?De CDM (Coöperatie Duurzaam Maasgouw) staat op het standpunt dat je nu al BESPARINGS-maatregelen kunt nemen. Dat zijn NO-REGRET maatregelen: maatregelen waarvan je nooit spijt krijgt en die zich altijd terugverdienen. Zoals bijvoorbeeld driedubbele beglazing met geïsoleerde kozijnen, spouwmuurisolatie, dak- en vloerisolatie, kierdichting met gecontroleerde ventilatie en warmteterugwinning. En zo zijn er nog meer maatregelen mogelijk.
En dat hoeft niet allemaal in één keer te gebeuren. Dat kan gefaseerd over een aantal jaren gebeuren. Daarbij worden meeste van die maatregelen nu gesubsidieerd!
Kijk op onze website en neem contact op!

 

Onder de pannen zonder gas? – deel 1

Hoe reageren we op het voornemen volledig aardgasvrij te gaan wonen?

Woningeigenaren leggen zich grotendeels neer bij aardgasvrij wonen, maar voelen om allerlei redenen (nog) niet de behoefte om zelf tot actie over te gaan

In het rapport Onder de pannen zonder gas? Woningeigenaren en hun afwegingen voor aardgasvrije alternatieven verkent het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) hoe woningeigenaren de aanstaande omslag naar aardgasvrij wonen ervaren.
De kennis, houdingen en ervaringen van woningeigenaren omtrent de transitie naar aardgasvrij wonen is onderzocht. Daarbij is gevraagd naar:

      • opvattingen over het kabinetsbesluit om de bebouwde omgeving aardgasvrij te maken,
      • wat men tot nu toe van de transitie naar aardgasvrij wonen heeft meegekregen,
      • hoe men de transitie tot nu toe beleeft,
      • welke verwachtingen men heeft van een aardgasvrije toekomst, en tot slot
      • welke rol men voor zichzelf in deze transitie weggelegd ziet.

Enkele conclusies zijn:

 • Het draagvlak voor aardgasvrij wonen lijkt beperkt te zijn:
  men legt zich grotendeels neer bij het kabinetsbesluit, maar vanwege verwachtingen over voortschrijdende techniek, zorgen over betaalbaarheid en effectiviteit van maatregelen en onzekerheid over beleid toont men weinig bereidheid daar zelf iets voor te doen. Behalve als er aanleiding voor is (bijv. vervangen van kapotte CV-ketel) neemt men daarom over het algemeen een afwachtende houding aan.
 • Er zijn zorgen over de betaalbaarheid van alternatieven voor aardgas;
  deze zijn gerelateerd aan zorgen over de effectiviteit van alternatieve warmtebronnen, het verlies aan controle en onzekerheid over toekomstige ontwikkelingen.
 • Er is een brede behoefte aan transparantie en duidelijkheid over beleid, mogelijke alternatieven voor aardgas en over het proces.
 • Men spreekt uit controle te willen behouden over zijn/haar eigen situatie.
  Tegelijkertijd zien velen wel iets in een collectieve aanpak, waarbij kennis, kunde en kosten kunnen worden gedeeld.

Voor het kwalitatieve onderzoek werden focusgroepen georganiseerd met 32 woningeigenaren in stedelijke regio’s in Nederland; een deel daarvan is woonachtig in de zogenaamde ‘proeftuinen aardgasvrij’.

Zit u er ook zo in?
In het volgende Nieuwsbericht (12 september) meer achtergronden over de uitkomsten van dit marktonderzoek en het standpunt van de Coöperatie Duurzaam Maasgouw.