Enquête aardgasvrij – vraag 7

7. Aardgasvrij wonen

Vraag: 7.1. Geef aan in welke mate u het eens bent met de volgende stellingen:

 • Ik zie het nut in van aardgasvrij wonen 
 • Ik wil een individuele oplossing om mijn woning aardgasvrij te maken    
 • Ik wil samen met mijn buurtgenoten optrekken om mijn woning aardgasvrij te maken     
 • Ik wacht tot de gemeente mij een aardgasvrij voorstel doet

(klik op de titels hieronder om de tekst en de grafieken uit te vouwen)

7.1.1 Ik zie het nut in van aardgasvrij wonen

Opvallend en zorgwekkend is dan toch het hoge percentage (20+18=38%) van de respondenten dat het oneens is met het nut (de noodzakelijkheid?) van aardgasvrij wonen.
Wellicht dat hier de slogan “aardgasvrij” verkeerde associaties opgeroepen heeft. (inclusief zelfs negatieve reacties naar de coöperatie)

Een duidelijke communicatie en voorlichting over de verschillen tussen aardgasvrij en gasvrij is dringend gewenst, met daaraan gekoppeld een duidelijke uitleg over de keuze van de strategie – spreek oplossingen en aanpak – waarvoor de gemeente Maasgouw kiest en een passende uitleg over het waarom daarvan:

 1. Doelstelling van Maasgouw
 2. Mogelijke en meest voor de hand liggende oplossingen
 3. Strategie en aanpak
 4. Acties

 

7.1.2 Ik wil een individuele oplossing om mijn woning aardgasvrij te maken

Uitgaande van de positieve houdingen op deze vraag (56%) mag je met enige voorzichtigheid stellen dat een woning- en situatie specifieke oplossing de voorkeur heeft. (geen one solution fits all)

 

7.1.3 Ik wil samen met mijn buurtgenoten optrekken om mijn woning aardgasvrij te maken

42% (27+15) is geïnteresseerd in een collectieve aanpak om maatregelen uit te voeren. Met enige concrete en overtuigende voorbeelden is dit met de twijfelaars nog te vergroten (+ 15%)

Er is verduidelijking nodig wat collectieve oplossingen kunnen zijn met alle voordelen en nadelen en de mogelijkheden daartoe.

 

7.1.4. Ik wacht tot de gemeente mij een aardgasvrij voorstel doet

51% (24%+27%) van de respondenten, mogelijk zelfs 65% (51%+14%), verwacht heldere standpunten van zijde van de gemeente.

Hierbij moet wellicht aangetekend worden, zoals blijkt uit de verdere vragen/antwoorden, dat men achter het begrip “voorstel” meerdere keren (mogelijk) ook een financiële tegemoetkoming wil verstaan.
Hiervoor is een duidelijke boodschap noodzakelijk over de mogelijkheden en onmogelijkheden die de gemeente woningeigenaren kan bieden.

 

7.2. Wat vindt u het belangrijkst aan de aardgasvrije oplossing voor uw woning

Dit was een verplichte vraag met een reeks meerkeuze antwoorden en één vrije optie:

  1. Dat de oplossing milieuvriendelijk is en zo min mogelijk energie verbruikt
  2. Dat ik een betaalbaar aanbod krijg
  3. Dat ik mijn woning in de winter warm krijg
  4. Dat ik mijn woning in de zomer gekoeld krijg
  5. Dat ik ontzorgd word bij de keuzes die gemaakt moeten worden
  6. Dat ik op tijd geïnformeerd ben
  7. Dat ik samen op kan trekken met mijn buren
  8. Dat ik weinig overlast heb van de verbouwing
  9. Dat ik zelf een keuze heb in het alternatief voor aardgas voor mijn huis
  10. Ik vind het niet belangrijk
  11. Geen mening
  12. Anders (en de vrije optie:)

De analyse van de antwoorden is grafisch weergegeven voor de aspecten die genoemd zijn en worden geturfd weergegeven in de onderstaande grafiek 7.2.

Bijna vanzelfsprekend is het hoge aandeel (76%) dat een betaalbaar “aanbod” wil krijgen. Daarachter gaat ook verscholen milieuvriendelijkheid, maar waarschijnlijk aangestuurd door een zo laag mogelijk energiegebruik. (43%)

Ook is de bezorgdheid over “ ‘s winters voldoende warm” groot (66%) Dit mag vertaald worden als een technische prestatie-eis van de woning omdat behoud van woningcomfort betwijfeld wordt.

Deze bezorgdheid is waarschijnlijk ingegeven door de publieke discussie over de prestaties van warmtepompen. Het is onterecht de negatieve ervaringen te projecteren op het functioneren van warmtepompen omdat aan de voorwaarde van een lage warmtevraag die een LT (lage temperatuur) verwarmingssysteem vereist, waaraan veelal niet voldaan wordt. Hier wordt de markt misleidt door commerciële druk van de installatiebranche, die voorbij gaat aan de bouwkundige voorwaarde.
Zie ook de interpretatie en toelichting onder vraag 3.1 en 6.1

Vooruitlopend op de meest voor de hand liggende systeemoplossing (strategie) voor de gemeente Maasgouw – hybride of all-electric warmtepomp – is het belangrijk deze oplossing in de juiste context en met voorwaarden te communiceren.

Ook de keuzemogelijkheid tussen verschillende oplossingen (alternatieven) is belangrijk.

 

7.3. Neemt u nu al maatregelen om minder aardgas te gebruiken

Met vraag 7.3 werden 15 mogelijkheden gegeven, waarvan 14 reeds gedefinieerd in een meerkeuze mogelijkheid. De meerkeuze vragen bevatten bouwkundige en installatie technische voorzieningen, alsmede bewonersgedrag. Onder “15” worden echter nog andere voorzieningen opgesomd die hier ook aanvullend gegeven worden als toevoeging bij aan de 13 opgesomde maatregelen.

  1. Ja, mijn dak is goed geïsoleerd (meer dan 6 cm dikke isolatie)  
  2. Ja, mijn gevelmuren zijn geïsoleerd (5 cm of meer)      
  3. Ja, mijn vloer is geïsoleerd (5 cm of meer)       
  4. Ja, ik heb HR++ glas op de benedenverdieping
  5. Ja, ik heb ook HR++ glas op de bovenverdieping          
  6. Ja, ik was mijn vaat op koude temperatuur       
  7. Ja, ik douche korter/ ik heb een waterbesparende douchekop   
  8. Ja, ik heb groen gas    
  9. Ja, ik heb radiatorfolie achter mijn radiator       
  10. Ja, ik heb tochtstrips geplaatst 
  11. Ja, ik kook elektrisch   
  12. Ja, ik kook op inductieplaten    
  13. Ja, ik zet mijn verwarming lager
  14. nee     
  15. anders ( hier kunnen andere niet opgesomd in de lijst van 14 hierboven genoemd worden)

 

Resultaten:

 • De minimale isolatiedikte voor dak, gevel en vloer is redelijk aanwezig bij de respondenten (59, 61 en 48%). Ook HR++ beglazing (64% begane grond en 56% op de bovenverdieping(en))Opmerkelijk is dat, zoals eerder geconstateerd, dat bouwkundige maatregelen niet als deel van de gas-loze/gas-arme oplossing genoemd worden, terwijl wel in de antwoorden op deze vraag de isolatie van dak, gevel vloer en ramen aanwezig is.
 • Opmerkelijk is verder de score op bewonersgedrag: bijv. kamerthermostaat, koude vaat, korter douchen (resp. 44%, 12%, 41%)
  Dat wijst er toch op dat het aandeel “early adopters” onder de respondenten relatief hoog kan zijn.

Om toch nog info te krijgen over de opgesomde maatregelen onder “anders”
zie hieronder naar deze aanvullende grafiek.

 

ga terug naar vraag 6 van de enquêteresultaten

ga naar vraag 8 van de enquêteresultaten