Enquête aardgasvrij – vraag 4

4. Klimaatbestendige wonen

Het klimaat verandert. Nu kan veranderen positieve als negatieve aspecten hebben, maar meestal denken we toch aan extremere weersomstandigheden die ten koste gaan van het wooncomfort. Maar die extremer wordende klimaatcondities gaan ook ten koste van onze leefomgeving, de natuur en de fauna. Aardgas verstoken belast het milieu met CO2. Aardgasvrij maken is dus ook een milieumaatregel die klimaatverandering remt of kan stoppen.

Vraag: 4.1. Houdt u zich bezig met de klimaatverandering?

dit was een verplichte vraag; slechts 3 antwoorden mogelijk (zie in de grafiek)

(achteraf bezien hadden we de vraagstelling anders en duidelijker kunnen formuleren, om nog duidelijker conclusies te kunnen trekken, met vragen als:
– Heeft u al maatregelen getroffen?
– Wat was de aanleiding of motivering voor het nemen van die maatregelen? Klimaatproblematiek, – – – – Energieschaarste, Energiekosten? Anders?
Deze aspecten komen wel aan bod , maar zijn niet direct te koppelen aan de overwegingen of aanleiding waarom men die maatregelen genomen heeft.)

Hierbij ook ter overweging van wie deze antwoorden en reacties afkomstig zijn? Welke bewoner/woningeigenaar heeft op de enquête gereageerd? Zijn dit de “early-adapters”? De woningeigenaren die al energiebesparings-maatregelen genomen hebben, of die overtuigd zijn van noodzakelijke klimaat-maatregelen, noodzakelijke of comfort-maatregelen voor hun woning?
Zijn ze gedreven door klimaatverandering?
Waar positioneren ze zich zelf?

Op deze positionering kan een passende onderbouwing en argumentatie opgebouwd worden, voor motivatie en informatietype.

Interpretatie

“Klimaatverandering” verschilt van “Klimaatmaatregelen”. Beide aspecten komen in de vraagstelling aan de orde. Vraag blijft of dit de respondenten duidelijk was?
11% geeft aan dat klimaatverandering als thema hen niet bezig houdt, wat echter niet uitsluit dat ze wel geïnteresseerd zijn in het nemen van maatregelen voor aanpassing van hun woningen die de doelstelling ondersteunen.
In werkelijkheid zal dit percentage veel hoger zijn (niet-deelnemers aan de enquête). Maar of deze groep effectief te bewegen valt met een voor hun ietwat idealistisch getinte boodschap over de gevolgen van klimaatverandering valt te betwijfelen. Woonlasten, gezondheid en wooncomfort zullen als argumenten waarschijnlijk veel steekhoudender zijn.

Gezien de getallen dat het overgrote deel (89%=72+17) zich kennelijk wel al bewust is van klimaatverandering mag je misschien concluderen dat vooral de praktische oplossingen in de communicatie en promotie (gebaseerd op 72%) aandacht moeten krijgen: wat, waarmee, welke passende maatregel draagt bij aan klimaatverbetering?

Vervolgens zullen we met vraag 5 sonderen in welke mate de respondenten bekend zijn met oplossingen die bijdragen aan een aardgasvrije woning en aan welke informatie men nog behoefte heeft.
Dit samen met de reacties op vraag 6 en 7 naar het type informatie  en de specifieke oplossingen diet men zoekt.

ga terug naar deel 3 van de enquête

ga naar deel 5 van de enquête